Navigation
Home Page

Blwyddyn 2 a 3

Athrawes - Mrs S Evans / Miss A Jones

Cymhorthydd - Mrs B Hughes

Croeso i Flwyddyn 2 a 3

Welcome to Year 2 and 3

Ein thema tymor yma yw: Rydw i’n perthyn i.....

Our theme this term is: I belong to......

Ein 'Coeden Deulu'

Our 'Family Tree'

Y Frenhines Elizabeth ll - Queen Elizabeth ll

21/04/1926 - 08/09/2022

Ymwled ar eglwys er mwyn ysgrifennu yn y llyfr cydymdeimlad

Visiting the Church to write in the condolence book

Gweithgareddau Mathemateg

Mathematical Activities

Ymweliad gan Dosbarth Derbyn a Blwyddyn 1 

A visit from Reception and Year 1

Dilyn Rysiat - Gwneud Bara Banana

Following a Recipe - Making Banana Bread

Ysgrifennu a dilyn cyfarwyddiadau - Gwneud brechdannau 

Writing and following instructions - Making sandwiches

Ar ôl yr holl waith paratoi - Parti Moris y Mwnci

After all of the careful planning - Moris the Monkeys Party

Wythnos Gwrthfwlio - Gwisgo Sanau Od

Anti-Bullying Week - 'Odd Socks'

 

Diolch i PC Dylan am ymweld a'r dosbarth.

Cawsom drafodaeth a oedd yn adleisio neges bwysig wythnos Gwrthfwlio.

Thank you to PC Dylan for visiting our classroom.

We had a discussion that echoed the important message of Anti-Bullying Week.

Sesiwn Saethyddiaeth - Archery Session

Creu Siapiau 3D

Making 3D Shapes

Gweithgareddau Diwrnod Plant Mewn Angen

Children in Need Day's Activities

 

Cefnogi Cymru yng Nghwpan y Byd

Supporting Wales in The World Cup

Diolch i Alex Clewett o Technocamp am ein gweithdy cyffrous.
Nifer o sgiliau wedi'u wneud -

Codio, Datrys Problemau, Electroneg Sylfaenol a Meddwl Cyfrifiadurol.

 

Thank you to Alex Clewett from Technocamp for our exciting workshop.

Loads of skills covered -

Coding, Problem Solving, Basic Electronics and Computational Thinking to mention a few.

 

 

Pentref Peryglon

DangerPoint 

Ysgrifennu a gyrru ein llythyrau i Sion Corn

Writing and sending our letters to Father Christmas

Gwasanaeth Nadolig yn yr Eglwys gan y Parchedig Gareth.

Gwasanaeth Carolau 2022, da iawn pob un ohonoch!

A Christmas Service in the Church held by the Reverend Gareth.

Christmas Carol Service 2022, well done to each one of you!

Gwylio pantomeim 'Beauty and The Beast' yn Llandudno!

Watching the 'Beauty and The Beast' pantomime in Llandudno!

Parti Nadolig!

Christmas party!

 

 

Ein thema tymor yma yw: Edrych trwy'r Ffenest

Our theme this term is: Looking through the Window

Mae'r plant wedi bod yn brysur yn meddwl am syniadau ar gyfer ein thema newydd

Edrych trwy'r Ffenest

The children have been busy thinking of ideas for our new topic

Looking through the Window

Defnyddio gwellt i greu llun tywydd

Using straws to create a weather picture

Darganfod beth oedd y tymheredd yn rhai o drefi a dinasoedd Cymru.

Discovering what the temperature was in different towns and cities of Wales. 

Ymchwilio a dysgu am - Gramiau a Chilogramau

Investigating and learning about - Grams and kilograms

 

Gwaith Celf yn seiliedig ar waith yr arlunydd Tom Yendell -

Peintio gyda'n traed

Artwork based on the work by the artist Tom Yendell -

Painting with our feet 

Dysgu am briodweddau solidau, hylifau a nwyon

Learning about the properties of solids, liquids and gases

Helfa Cymylau

Cloud Hunt

Ysgrifennu cerdd gan ddefnyddio cwpledi sy'n odli -

Cerdd ardderchog Blwyddyn 3!

       Writing a poem with rhyming couplets -      

 An excellent poem Year 3!

Dathlu Dydd Miwsig Cymru!

Celebrating Welsh Language Music Day!

Cwis!/Quiz!

Dydd Gwyl Dewi Hapus

Happy Saint Davids Day 

Creu Ffenestri Lliw

Creating Stained Glass Windows

Am fore cyffrous yn cael gwneud arbrofion gwyddonol gyda Awen @sbarduno. Y plant wedi llwyr mwynhau y sesiwn, diolch!

What an exciting morning doing scientific experiments with Awen @sbarduno. The children thoroughly enjoyed the session,

thank you!

Erin Cardiau Sul y Mamau!
Our Mother’s Day Cards!


Top