Navigation
Home Page

Blwyddyn 2 a 3

Athrawes - Mrs S Evans / Miss A Jones

Cymhorthydd - Mrs B Hughes

Croeso i Flwyddyn 2 a 3

Welcome to Year 2 and 3

Ein thema tymor yma yw: Rydw i’n perthyn i.....

Our theme this term is: I belong to......

Ein 'Coeden Deulu'

Our 'Family Tree'

Y Frenhines Elizabeth ll - Queen Elizabeth ll

21/04/1926 - 08/09/2022

Ymwled ar eglwys er mwyn ysgrifennu yn y llyfr cydymdeimlad

Visiting the Church to write in the condolence book

Gweithgareddau Mathemateg

Mathematical Activities

Ymweliad gan Dosbarth Derbyn a Blwyddyn 1 

A visit from Reception and Year 1

Dilyn Rysiat - Gwneud Bara Banana

Following a Recipe - Making Banana Bread

Ysgrifennu a dilyn cyfarwyddiadau - Gwneud brechdannau 

Writing and following instructions - Making sandwiches

Ar ôl yr holl waith paratoi - Parti Moris y Mwnci

After all of the careful planning - Moris the Monkeys Party

Wythnos Gwrthfwlio - Gwisgo Sanau Od

Anti-Bullying Week - 'Odd Socks'

 

Diolch i PC Dylan am ymweld a'r dosbarth.

Cawsom drafodaeth a oedd yn adleisio neges bwysig wythnos Gwrthfwlio.

Thank you to PC Dylan for visiting our classroom.

We had a discussion that echoed the important message of Anti-Bullying Week.

Sesiwn Saethyddiaeth - Archery Session

Creu Siapiau 3D

Making 3D Shapes

Gweithgareddau Diwrnod Plant Mewn Angen

Children in Need Day's Activities

 

Cefnogi Cymru yng Nghwpan y Byd

Supporting Wales in The World Cup

Diolch i Alex Clewett o Technocamp am ein gweithdy cyffrous.
Nifer o sgiliau wedi'u wneud -

Codio, Datrys Problemau, Electroneg Sylfaenol a Meddwl Cyfrifiadurol.

 

Thank you to Alex Clewett from Technocamp for our exciting workshop.

Loads of skills covered -

Coding, Problem Solving, Basic Electronics and Computational Thinking to mention a few.

 

 


Top