Navigation
Home Page

Meithrin,Derbyn, Blwyddyn 1

Croeso i’r Dosbarth  

Meithrin, Derbyn a Blwyddyn  1

Ein thema tymor yma yw: Rydw i’n perthyn i..... - Our theme this term is: I belong to......

Diwrnod ‘Jeans for Genes’ (dysgu am DNA) - Jeans for Genes Day (learning about DNA)

Gwneud crymbl afal - Making apple crumble

Gwneud crymbl natur - Making a nature crumble

Chwilota am siapiau - Hunting for shapes

Dysgu am yr hydref - Learning about the autumn

Mynd am dro i weld nodweddion yr hydref - Our autumn walk

Het hydref - Autumn hats

Diwrnod su’mae/shwmae

Dysgu am batrymau - Learning about patterns

Patrwm Rangoli Diwali patterns

Hwyl yn y dosbarth! - Fun in the class!

Cawson wahoddiad i barti Morus y Mwnci gan blwyddyn 2 a 3. Year 2 & 3 invited us to Morus the Monkey’s birthday party.

‘Archery’

Diwrnod y cofio. - Lest we forget

Wythnos gwrth fwlio, diwrnod sanau od ac ymweliad gan PC Dylan / Anti bullying week, od socks day and a visit from PC Dylan

Dysgu am ddegau ac unedau / Learning about tens and units

Diwrnod Plant Mewn Angen / Children In Need Day

Gweithdy Technocamp, rheoli robotiaid, codio / Technocamp workshop, programming robots, coding

Nadolig Prysur! / Busy at Christmas!

Cinio Nadolig blasus / Delicious Christmas dinner

Tymor y Gwanwyn 2023 - Edrych trwy'r ffenestr

Spring Term 2023 - Looking through the window

Rhew ac eira

Ice and snow

Llawer o waith dosbarthu - pren a plastic/ metel a gwydr/ dillad gwahanol dywydd.

Lots of sorting - wood and plastic/ metal and glass/ clothes for different weather

Robin goch yn chwilio am gartref

Little robin red breast, looking for a home

Creu pictogramau yn dangos hoff dywydd y plant.

We made pictograms showing our favourite kind of weather.

Diwrnod Santes Dwynwen a Cariad @ Urdd

 

Dysgu am y lili wen fach

Learning about snowdrops

Rydym yn caru canu cân - O lili wen fach

We love singing the snowdrop song

trim.3FA12695-04E5-472A-833D-CD1F0240F64B.MOV

Still image for this video

Plant bach prysur tu hwnt!

Busy bees!

Arbrofi i weld pa ddeunydd yw'r gorau i wneud ein ffenestri lliw yna mynd i weld ffenestri lliw yr eglwys.

Experimenting to see which material is best for making our stained glass windows and we also visited the church to see the stained glass windows there.

Cyfri fesul 2

Counting in 2's

Diolch i flwyddyn 4,5 a 6 am ddarllen storiau'r creu roeddent wedi bod yn brysur yn eu hysgrifennu.

Thank you to year 4,5 and 6 for coming to read their stories about the creating of the world that they've been busy writing.

Chwarae rôl stori arch Noa, cyd-weithio er mwyn creu arch Noa anferth yn yr ardd, a chreu synnau hefo'r offerynnau cerdd i gyd-fynd â'r stori.

Role playing Noah's ark story, working as a team to create a giant Noah's ark in the garden and creating sounds with the musical instruments  to go with the story.

Dysgu am gynhwysedd.

Leaning about capacity.

Arbrofi hefo cymysgu lliwiau cyn i ni fynd ati i beintio lliwiau'r enfys.

Experimenting with mixing colours so we can learn how to paint a rainbow.

Dysgu llythrennau

Leaning our alphabet

Dysgu am arnofio a suddo.

Learning about floating and sinking.

Trefnu rhifau

Ordering numbers

Diwrnod yn llawn hwyl a sbri hefo'n ymbarels - dosbarthu, disgrifio, mesur, dawnsio, cawod o lawr hefo can dŵr, yna dylunio a chreu ein hymbarels ein hunain.

A fun packed day with our umbrellas - sorting, describing, measuring, dancing, rain showers with watering cans, then we designed and created our own umbrellas. 

Dewis rhywle da i osod ein poteli mesur glaw.
Choosing a good spot to place our rain gauge.

Masnach deg, dydd Gwyl Ddewi a diwrnod y llyfr. Fair Trade, St David's day and world book day

Roedd llawer o ddŵr yn ein mesurydd glaw ar ôl i ni gael yr holl eira.  Roedd yr eira wedi ymdoddi yn y potel.

There was a lot of water in our rain measuring bottle after we had two days of snow.  The snow melted inside the bottle.

Siapiau 3d

3d shapes

Ysgrifennodd Zippy lythyr atom yn dweud ei fod yn drist am nad oedd ganddo got i fynd allan i chwarae yn yr eira. Aethom ati i ddysgu beth oedd gwrth-ddŵr ac arbrofi i weld pa ddeunyddiau oedd y gorau i wneud cot iddo.

Zippy wrote a letter to the class saying how sad he'd been because he couldn't go out to play in the snow.  We learnt about waterproof materials and experimented to see which material was best to make a coat for Zippy.

Mae Zippy a'i ffrindiau wrth eu boddau hefo'u cotiau newydd plastic sy'n wrth-ddŵr.

Zippy and his friends love their new coats which are made out of plastic, which is waterproof.

Aethom ati i ddysgu am y dyfeisiwr Charles Macintosh ac arbrofi drwy greu brechdan ffabric i weld beth oedd yn ei wneud yn wrth-ddŵr, fel ac y gwnaeth Charles Macintosh.

We learnt about the inventor Charles Macintosh and experimented by making fabric sandwiches to discover what would make them waterproof, just as Charles Macintosh did.

Gweithdy gwyddoniaeth Sbarduno. 

Sbarbuno came to give us a science workshop

Creu barcud gwrth-ddŵr hefyd.

We also made waterproof kites.

Creu patrwm ar anrheg Sul y mamau.

Making patterns on our Mother's Day gift.


Top