Navigation
Home Page

Meithrin,Derbyn, Blwyddyn 1

Croeso i’r Dosbarth  

Meithrin, Derbyn a Blwyddyn  1

Ein thema tymor yma yw: Rydw i’n perthyn i..... - Our theme this term is: I belong to......

Diwrnod ‘Jeans for Genes’ (dysgu am DNA) - Jeans for Genes Day (learning about DNA)

Gwneud crymbl afal - Making apple crumble

Gwneud crymbl natur - Making a nature crumble

Chwilota am siapiau - Hunting for shapes

Dysgu am yr hydref - Learning about the autumn

Mynd am dro i weld nodweddion yr hydref - Our autumn walk

Het hydref - Autumn hats

Diwrnod su’mae/shwmae

Dysgu am batrymau - Learning about patterns

Patrwm Rangoli Diwali patterns

Hwyl yn y dosbarth! - Fun in the class!

Cawson wahoddiad i barti Morus y Mwnci gan blwyddyn 2 a 3. Year 2 & 3 invited us to Morus the Monkey’s birthday party.

‘Archery’

Diwrnod y cofio. - Lest we forget

Wythnos gwrth fwlio, diwrnod sanau od ac ymweliad gan PC Dylan / Anti bullying week, od socks day and a visit from PC Dylan

Dysgu am ddegau ac unedau / Learning about tens and units

Diwrnod Plant Mewn Angen / Children In Need Day

Gweithdy Technocamp, rheoli robotiaid, codio / Technocamp workshop, programming robots, coding

Nadolig Prysur! / Busy at Christmas!

Cinio Nadolig blasus / Delicious Christmas dinner

Tymor y Gwanwyn 2023 - Edrych trwy'r ffenestr

Spring Term 2023 - Looking through the window

Rhew ac eira

Ice and snow

Llawer o waith dosbarthu - pren a plastic/ metel a gwydr/ dillad gwahanol dywydd.

Lots of sorting - wood and plastic/ metal and glass/ clothes for different weather

Robin goch yn chwilio am gartref

Little robin red breast, looking for a home

Creu pictogramau yn dangos hoff dywydd y plant.

We made pictograms showing our favourite kind of weather.

Diwrnod Santes Dwynwen a Cariad @ Urdd

 

Dysgu am y lili wen fach

Learning about snowdrops

Rydym yn caru canu cân - O lili wen fach

We love singing the snowdrop song

trim.3FA12695-04E5-472A-833D-CD1F0240F64B.MOV

Still image for this video

Plant bach prysur tu hwnt!

Busy bees!

Arbrofi i weld pa ddeunydd yw'r gorau i wneud ein ffenestri lliw yna mynd i weld ffenestri lliw yr eglwys.

Experimenting to see which material is best for making our stained glass windows and we also visited the church to see the stained glass windows there.

Cyfri fesul 2

Counting in 2's

Diolch i flwyddyn 4,5 a 6 am ddarllen storiau'r creu roeddent wedi bod yn brysur yn eu hysgrifennu.

Thank you to year 4,5 and 6 for coming to read their stories about the creating of the world that they've been busy writing.

Chwarae rôl stori arch Noa, cyd-weithio er mwyn creu arch Noa anferth yn yr ardd, a chreu synnau hefo'r offerynnau cerdd i gyd-fynd â'r stori.

Role playing Noah's ark story, working as a team to create a giant Noah's ark in the garden and creating sounds with the musical instruments  to go with the story.

Dysgu am gynhwysedd.

Leaning about capacity.

Arbrofi hefo cymysgu lliwiau cyn i ni fynd ati i beintio lliwiau'r enfys.

Experimenting with mixing colours so we can learn how to paint a rainbow.

Dysgu llythrennau

Leaning our alphabet

Dysgu am arnofio a suddo.

Learning about floating and sinking.

Trefnu rhifau

Ordering numbers

Diwrnod yn llawn hwyl a sbri hefo'n ymbarels - dosbarthu, disgrifio, mesur, dawnsio, cawod o lawr hefo can dŵr, yna dylunio a chreu ein hymbarels ein hunain.

A fun packed day with our umbrellas - sorting, describing, measuring, dancing, rain showers with watering cans, then we designed and created our own umbrellas. 

Dewis rhywle da i osod ein poteli mesur glaw.
Choosing a good spot to place our rain gauge.

Masnach deg, dydd Gwyl Ddewi a diwrnod y llyfr. Fair Trade, St David's day and world book day

Roedd llawer o ddŵr yn ein mesurydd glaw ar ôl i ni gael yr holl eira.  Roedd yr eira wedi ymdoddi yn y potel.

There was a lot of water in our rain measuring bottle after we had two days of snow.  The snow melted inside the bottle.

Siapiau 3d

3d shapes

Ysgrifennodd Zippy lythyr atom yn dweud ei fod yn drist am nad oedd ganddo got i fynd allan i chwarae yn yr eira. Aethom ati i ddysgu beth oedd gwrth-ddŵr ac arbrofi i weld pa ddeunyddiau oedd y gorau i wneud cot iddo.

Zippy wrote a letter to the class saying how sad he'd been because he couldn't go out to play in the snow.  We learnt about waterproof materials and experimented to see which material was best to make a coat for Zippy.

Mae Zippy a'i ffrindiau wrth eu boddau hefo'u cotiau newydd plastic sy'n wrth-ddŵr.

Zippy and his friends love their new coats which are made out of plastic, which is waterproof.

Aethom ati i ddysgu am y dyfeisiwr Charles Macintosh ac arbrofi drwy greu brechdan ffabric i weld beth oedd yn ei wneud yn wrth-ddŵr, fel ac y gwnaeth Charles Macintosh.

We learnt about the inventor Charles Macintosh and experimented by making fabric sandwiches to discover what would make them waterproof, just as Charles Macintosh did.

Gweithdy gwyddoniaeth Sbarduno. 

Sbarbuno came to give us a science workshop

Creu barcud gwrth-ddŵr hefyd.

We also made waterproof kites.

Creu patrwm ar anrheg Sul y mamau.

Making patterns on our Mother's Day gift.

Gwneud 'mobiles' symbolau tywydd ~ Making a mobile out of weather symbols.

Tymor yr Haf - Y Byd Mawr Crwn

Summer Term - The Big Wide World

Llais y plant ar ddechrau'r thema.

The children's voice at the beginning of our theme

Iaith lleoliad - o flaen, tu ol, wrth ymyl, ar ben, tu mewn, o dan

Position language - in front of, behind, next to, on top of, inside, underneath

Dysgu am fynydd mwyaf Cymru sef Yr Wyddfa.  Gwaith adeiladu a mesur, ac hefyd dysgu am flodyn prin, Lili'r Wyddfa.

Learning about the largest mountain in Wales, Yr Wyddfa.  Building and measuring and we also learnt about the very rare flower, Lili'r Wyddfa (Snowdon lily).

Mae hi'n braf cael bod tu allan!

It's lovely spending time outside!

Amcangyfrif sawl blodyn sydd yn yr hwp ac yna eu cyfri’n ofalus.

Estimating how many flowers are in the hoop and then counting to see how close we were.

Wyddoch chi bod bron i 10 miliwn o ddefaid yng Nghymru?  Mae tri dafad i bob person sy'n byw yma!  Dyma ni'n arbrofi hefo gwahanol ddulliau o brintio defaid ac hefyd yn grwpio a chyfri fesul 10 at 100 ar ol i ni gael stori'r Ddafad Golledig yn y Beibl.  Rydym wedi bod yn teimlo gwlan dafad hefyd a dosbarthu eitemau meddal a chaled.

Did you know that there's nearly 10 million sheep in Wales?  That's three sheep to every person who lives here!  We have been experimenting with different ways of printing sheep, and grouping and counting in 10s to a 100 after we heard about the Lost Sheep in the Bible.  We've also been feeling wool and sorting objects which are soft and hard.

Dysgu am beth sy'n teimlo'n  llyfn ac yn arw.

Learning about what feels smooth and rough.

Fedrwch chi weld y llythyren d?

Can you see the letter d?

Wyddoch chi bod 427 o gestyll yn Nghymru heddiw?  Cawson drip gwerth chweil i Gastell Gwrych Abergele a dyma ni'n darganfod sawl wy draig!

Did you know that there's 427 castles in Wales today?  We had a fabulous trip to Gwrych Castle and discovered many dragon eggs!

Roedd y plant yn awyddus i gael castell yng nhornel chwarae rol y dosbarth.

The children were eager to have a castle roleplay corner in the class.

Creu catapwlt.  Oes modd gwneud i'r pom pom fynd yn uwch?

Making catapults.  Can we get the pom poms to go higher?

Rydym ni wedi adeiladu cleddyfau,

We've built swords!

Chwarae hefo bwa saeth a chadw sgor.

Using a bow and arrow and keeping score.

Adeiladu cestyll

Building castles

Creu cleddyf hir, byr a chanolig, amcangyfrif a mesur.

Making long, short and medium sizes swords, estimating and then measuring.

Dysgu am Owain Glyndwr, lliwio ei darian a chreu tarian anferth hefo natur.

We learnt about Owain Glyndwr, coloured in his shield a made giant shields with nature.

Daeth y plant a eitemau o ar draws y byd i ddangos a dweud.

The children brought in items from around the world to show and tell.

Dysgu am ddyblu rhifau, a dyblu ryseit yn y gegin fwd.

Learning about doubling numbers, and doubling a recipe in the mud kitchen.

Datblygu sgiliau pwytho a gwehyddu.

We developed our sewing and weaving skills.

Blasu ffrwythau yn dilyn stori Syrpreis Handa (Kenya), yna casglu data o'n hoff ffrwyth a chreu graffiau tu allan hefo natur.

Tasting fruit following the story - Handa's Surprise (Kenya), before collecting data showing our favourite fruit and using nature to create graphs outside.

 

 

Dysgu mwy am Kenya a cherddoriaeth Affrica.

Learning more about Kenya and African music.

Gwaith pwyso, a chwilio am bethau trymach ac ysgafnach tu allan.

Weighing objects and finding things that are heavier and lighter outside in the garden.

Kerbcraft - Blwyddyn 1 cael gwersi diogelwch y ffordd

Kerbcraft - Year 1 learning about road safety

Cymharu Cymru hefo Kenya a chreu cadwen Affricanaidd patrymog

Comparing Wales with Kenya and we also made patterned African necklaces

Coedwig law y dosbarth

Our class rainforest

Dyna drueni bod pobl yn torri coedwigoedd law y byd.  Cawsom fraw mawr wrth glywed am Bydi yr orangwtan yn colli ei gartref.  Sut allwn ni helpu ein planed arbennig ni?  Mae ailgylchu y bwysig iawn er mwyn lleihau gwastaff yn y byd.

What a shame that some people are cutting down the rainforests.  We were shocked to hear the story of Buddy the orangutan who lost him home.   How can we help our precious planet?  Recycling is very important to our planet, it helps reduce waste.

Mae ail-ddefnyddio pethau hefyd yn helpu'r blaned.  Dyma ni'n ail-ddefnyddio papur brown sydd wedi dod mewn parsel ac hefyd yn ail-ddefnyddio tiwbiau papur toilet er mwyn creu anifailiaid y goedwig law.

Re-using things also helps our planet.  Here we are re-using brown paper that came in a parcel.   We also re-used toilet paper rolls to make rainforest animals. 

Cuddliw

Camouflage

Gwneud dad hefo natur fel anrheg Sul y tadau.

We made our dads out of nature for Father's Day.

Dysgu enwau rhannau o'r corff a chyffwrdd priodol ac amrhiodol.

Learning the names of different parts of the body and what is appropriate and inappropriate touch.

Pasbort pawb yn barod i hedfan i Awstralia ar yr awyren hir hir!!

Passports ready to fly to Australia on our very very long plane!!

Creu symbolau 'Aboriginal'

Making Aboriginal symbols

Lluniau dotiau Aboriginal

Aboriginal dot painting

Roedd y bobl 'Aboriginal' yn defnyddio natur i beintio, felly dyma ni'n mynd ati i arbofi hefo natur i greu marciau.  Dyma ni'n defnyddio dail a cherrig, clai a mafon.

The Aboriginal people used nature to paint, so he we are experimenting with nature to make marks.  We used leaves and stones, clay and raspberries.


Top