Navigation
Home Page

Cyngor Eco / Eco Council

Ein Cyngor Eco 2022-2023

Disgyblion yr ysgol yn cwblhau’r Adolygiad Amgylcheddol/Pupils completing the Environmental Review

Dadansoddi data yr Adolygiad Amgylcheddol/Analysing the Environmental Review

Canlyniadau'r Adolygiad Amgylcheddol

Wedi cynnal adolygiad amgylcheddol yn yr ysgol daethom yn ymwybodol mai'r maes Iechd, Lles a Bwyd oedd angen i ni ffocysu arno. Rydym wedi penderfynu ar dargedau fel cyngor a byddwn yn gweithio tuag at y targedau yma yn ystod tymor y Gwanwyn a'r Haf.

 

Environmental Review Results

We carried out an environmental review in school and we became aware that the area that we needed to focus on was Health, Food and Well-being. We have agreed on targets as a council and will be working towards these targets during the Spring and Summer terms.  

Creu cynllun gweithredu/Creating our action plan

Plannu Tomatos a Moron/Planting Tomatoes and Carrots

Ein Cyngor Eco 2021-2022

 

Masgot Eco/Eco Mascot

Mi fuodd dosbarth blwyddyn 4,5 a 6 yn brysur iawn yn creu Masgot Eco ar gyfer ein hysgol. Roedd 4 ymgeisydd ac wedi pleidlais ymhob dosbarth yr enillydd oedd 'Mr Iogi Eco'. Llongyfarchiadau mawr i'r grŵp a greodd y masgot buddugol. Diolch yn fawr iawn i'r grwpiau eraill am eu gwaith caled. Gallwch weld llun o'r masgot buddugol a'r ymgeiswyr eraill isod. 

 

Years 4,5 and 6 have been busy creating an Eco Mascot for our school. There were 4 contestants and after a vote in every class the winner was 'Mr Iogi Eco'. Congratulations to the winning group. I'd like to thank each group for all your hard work. Below you will find a picture of the winner along with the other contestants.   

 

Ein Masgot Eco!/Our Eco Mascot!

Ymgeiswyr Masgot Eco/Eco Mascot Contestants

Ein Côd Eco/Our Eco Code

Y Cyngor Eco yn casglu sbwriel o amgylch yr ysgol, diolch!/The Eco Council litter picking around the school grounds, thank you!

Canlyniadau'r Adolygiad Amgylcheddol

Wedi cynnal adolygiad amgylcheddol yn yr ysgol daethom yn ymwybodol mai'r maes Bioamrywiaeth oedd angen i ni ffocysu arno. Rydym wedi penderfynu ar dargedau fel cyngor a byddwn yn gweithio tuag at y targedau yma yn ystod tymor y Gwanwyn a'r Haf.

 

Environmental Review Results

We carried out an environmental review in school and we became aware that the area that we needed to focus on was Biodiversity. We have agreed targets as a council and will be working towards these targets during the Spring and Summer terms.  

Gosod bwydwyr adar a blwch nythu yn yr ardd!/Putting up bird feeders and a nesting box in the garden!

Ymgyrch Glanhau Ysgolion 2022/The Great Big School Clean 2022

Plannu tomatos yn y clwb garddio/Planting tomatoes in the gardening club

Plannu coeden yn yr ardd!/Planting a tree in the garden!

Creu posteri newydd ar gyfer biniau ailgylchu’r ysgol/Creating new posters for the recycling bins in our school

Ein Cyngor Eco / Our Eco Council

2020-2021

Y Cyngor Eco 

Ein nôd yn ystod 2020-2021 yw parhau gyda'r gwaith gwych a'r safonau sydd wedi eu sefydlu yn barod. Bydd hyn yn sicrhau parhad gyda'n statws o ennill y Faner Werdd am y drydydd tro.

 

Mae'r disgyblion wedi eu hethol i fod yn aelodau o'r Cyngor Eco.

Bydd y Cyngor Eco yn cynorthwyo'r ysgol i edrych ar ôl yr amgylchedd drwy:

 

Arbed Ynni

Lleihau Sbwriel

Ailgylchu

Arbed Dŵr

Trafnidiaeth

Tir yr Ysgol

Dinasyddiaeth Fyd Eang

 

Rydym yn cyfarfod o leiaf unwaith y tymor i godi ymwybyddiaeth o'r angen i ofalu am ein hamgylchedd. Rydym yn trefnu nifer o ddigwyddiadau a gweithgareddau yn ogystal â chynnal gwasanaethau ysgol gyfan er mwyn rhannu ein syniadau.

 

The Eco Council

Our goal during 2020-2021 is to continue with our great work and high standards. 

    This will secure Our Green Flag status that we've won now for the Third time.

 

The pupils have been elected as members of the Eco Council

The Eco Council assists the school to look after the environment by:

 

Saving energy

Reducing Waste

Recycling

Saving Water

Transport

School Grounds

Global Citizenship

 

We meet at least once a term in order to raise awareness of the need to care for our environment. We organise various events and activities and hold school services to share our ideas.

Ein Cyngor Eco / Our Eco Council

2020-2021

Ein Cod Eco/ Our Eco Code

Diolch yn fawr i'r clwb eco am gasglu sbwriel o amgylch yr ysgol / Thankyou to our eco club for litter picking around our school.

Mae'r ymgyrch Bags2school wedi creu elw o £80 tuag at weithgareddau y Cyngor Eco am y flwyddyn. Diolch i bawb a gyfrannodd.

The Bags 2school collection has raised £80 towards Eco council activities this year. Thank you all that contributed.

 

 


Top