Navigation
Home Page

Cyngor Eco / Eco Council

Ein Cyngor Eco / Our Eco Council

2020-2021

Y Cyngor Eco 

Ein nôd yn ystod 2020-2021 yw parhau gyda'r gwaith gwych a'r safonau sydd wedi eu sefydlu yn barod. Bydd hyn yn sicrhau parhad gyda'n statws o ennill y Faner Werdd am y drydydd tro.

 

Mae'r disgyblion wedi eu hethol i fod yn aelodau o'r Cyngor Eco.

Bydd y Cyngor Eco yn cynorthwyo'r ysgol i edrych ar ôl yr amgylchedd drwy:

 

Arbed Ynni

Lleihau Sbwriel

Ailgylchu

Arbed Dŵr

Trafnidiaeth

Tir yr Ysgol

Dinasyddiaeth Fyd Eang

 

Rydym yn cyfarfod o leiaf unwaith y tymor i godi ymwybyddiaeth o'r angen i ofalu am ein hamgylchedd. Rydym yn trefnu nifer o ddigwyddiadau a gweithgareddau yn ogystal â chynnal gwasanaethau ysgol gyfan er mwyn rhannu ein syniadau.

 

The Eco Council

Our goal during 2020-2021 is to continue with our great work and high standards. 

    This will secure Our Green Flag status that we've won now for the Third time.

 

The pupils have been elected as members of the Eco Council

The Eco Council assists the school to look after the environment by:

 

Saving energy

Reducing Waste

Recycling

Saving Water

Transport

School Grounds

Global Citizenship

 

We meet at least once a term in order to raise awareness of the need to care for our environment. We organise various events and activities and hold school services to share our ideas.

Ein Cyngor Eco / Our Eco Council

2020-2021

Ein Cod Eco/ Our Eco Code

Diolch yn fawr i'r clwb eco am gasglu sbwriel o amgylch yr ysgol / Thankyou to our eco club for litter picking around our school.

Mae'r ymgyrch Bags2school wedi creu elw o £80 tuag at weithgareddau y Cyngor Eco am y flwyddyn. Diolch i bawb a gyfrannodd.

The Bags 2school collection has raised £80 towards Eco council activities this year. Thank you all that contributed.

 

 


Top