Navigation
Home Page

Dosbarth Derbyn a Blwyddyn 1

Croeso i'r Dosbarth Derbyn a Blwyddyn 1

Trosolwg tymor 1 ~ Term 1 overview

Dysgu am y corff ~ Learning about our bodies

Chwarae rol yn ysbyty'r dosbarth ~ Role play in our class hospital

Hwyl tu allan ~ Outside fun

Rydym wedi creu coeden deulu ~ We have made our own family trees

Aethom i'r eglwys i berfformio ein gwasanaeth Diolchgarwch y cynhaeaf ~ We went to the church to perform our harvest festival service

Patrymau ~ Patterns

Hen deganau ~ Old fashioned toys

Deinosoriaid ~ Dinosaurs

Gwaith celf hefo'n traed a'n cegau ~ Our foot and mouth artwork

Llythrennau ~ The Alphabet

Ein Synhwyrau ~ Our Senses

Wythnos Gwrth-Fwlio a Plant Mewn Angen ~ Anti Bullying Week and Children in Need

Bachgen Bach Toes ~ Gingerbread Man

Coginio Dynion Bach Sinisr ~ Baking Gingerbread Men

Dysgu am amser ~ Learning about time

PC Dylan Jones

Trosolwg Ionawr - hanner tymor Chwefror 2022 ~ Overview for January - February half term 2022

Sioni Rhew a Eira ~ Ice and snow!

Helpu Cyw ar ol iddo gael ei rewi! ~ Helping Cyw after we found him frozen!

Igam ogam ~ Zig Zag

Llythyren S ac W ~ The letter S and W

Santes Dwynwen Hapus a Penblwydd Hapus Mistar Urdd

Mr Hapus ac Anghenfilod Poeni ~ Mr Happy and our Worry Monsters

Mesur hyd ~ Measuring length

Arbrofi hefo magnetau ~ Experimenting with magnets

Cymysgu lliwiau ~ Mixing colours

Gwaith rhif ~ Number work

Elenbenfelen a'r Tair Arth ~ Goldilocks and the Three Bears

Gwneud Uwd ~ Making Porridge

Ymweliad gan PC Dylan a'r Parchedig Carol Thomas ~ A visit from PC Dylan and Reverend Carol Thomas

Ein lluniau hapus fel rhai gan yr arlunydd Kandinsky ~ Our happy pictures just like those made by the artist Kandinsky

Dydd Gwyl Dewi/ Dydd Mawth crempog/ Masach Deg ~ Saint David's Day/Shrove Tuesday/ Fair Trade

Odrifau ac eilrifau ~ Odd and even numbers

Mynd am dro o amgylch y pentref ~ Our village walks

Rhifau rhifau rhifau! ~ Numbers numbers numbers!

Siapiau mewn tai ~ Shapes in houses

Dysgu am Swyddfa'r Post a mynd i bostio llythyr i mam ~ Learning about the Post Office and posting our letters to mum

Stori'r Pasg ~ The Story of Easter

Helfa wyau Pasg ~ Easter egg hunt

Tymor yr haf - Cyflwyno thema ysgol gyfan -

Tir a Môr

Summer term - Introducing our whole school theme -

Land and Sea

Mynd am dro i weld y tir o amgylch yr ysgol cyn creu mapiau meddwl ~ We went for a walk to look at the land around our school before making mind maps

Cwestiwn mawr ein dosbarth ni - Pwy sy'n byw ar y fferm?

The big question for our class - Who lives on the farm?

Beth rydym yn ei wybod yn barod am y fferm ~ What we already know about the farm

Llais y plant (beth rydym eisiau ei ddysgu am y fferm) ~ The pupils voice (what we would like to learn about the farm)

Grwpio anifeiliaid y fferm ~ Grouping farm animals

Cyfri fesul 5 ~ Counting in 5's

Milfeddygfa'r dosbarth ~ The class Veterinary Surgery

Dysgu am dractorau ~ Learning about tractors

Datrys problemau - creu ffensys ~ Solving problems - making fences

O ble daw ein bwyd? ~ Where does our food come from?

Ein Siop Fferm ni ~ Our very own Farm Shop

Anti Eifiona yn dod i sgwrsio am ei gwaith fel ffarmwr ~ Anti Eifiona came to talk to the children about her farming work

Sgwrs ddifyr gan Llaethdy Llaeth y Llan ~ An interesting presentation from Llaeth y Llan Dairy

Ardaloedd tu allan ~ Our outside areas

WAW! Diolch am ddod a'r corn carw i ddangos ~ WOW! Thank you for bringing your deer antler to show

Corn byffalo efallai? Maybe a buffalo horn?

Daeth milfeddyg go iawn i siarad am ei gwaith ~ A real vet came to talk about her work - Diolch yn fawr!

Sgrwb yn y twb, wishi washi wishi washi!!

Dysgu am ieir a peintio hefo plu ~ Learning about chickens and painting with feathers

Cymharu wy wedi ei sgramblo gan yr iar a'r hwyaden ~ Comparing scrambled eggs from a hen and a duck

Ail-greu stori Begw'r iar yn mynd am dro ~ We recreated the story of Begw the hen going for a walk

Creu algorythm i ffrind (cyfarwyddiadau mewn trefn) ~ Creating an algorithm for a friend (instructions in correct order)

Efelychu llun ci defaid Syr Kyffin Williams ~ Emulating Sir Kyffin Williams' sheep dog picture

Ein mapiau meddwl tymor yr haf, ein thema yw - Y Môr

Our mind maps for the summer term, our theme is - The Sea

Rheoli Bee-Bot / Programming Bee-Bot

Llyfrau am y môr / Stories about the sea

Diogelwch y môr. Sea safety

Fracsiynau. - Fractions

 

Gweithdy celf hefo’r arlunydd Tim Pugh ar lan y môr Pensarn.

Our art workshop with the artist Tim Pugh on Pensarn beach.

Bore Pontio Gwych / A Great Transition Morning

                                                                                                                                          Cefais fore hyfryd yn eich cwmni Blwyddyn 1. 

Llawer o weithgareddau newydd a chyffrous wedi'u cwblhau.

Mae Mrs Evans yn edrych ymlaen at eich groesawu'n ôl ym mis Medi.

 

I had a lovely morning in your company Year 1.

Lots of new and exciting activities completed.

Mrs Evans is really looking forward to welcoming you back in September.

Stori Iesu yn tawelu’r storm. - The story about Jesus calming the storm

Cerdyn Sul y tadau, dad gorau’r byd. - Father’s Day cards, best dad in the world

Dysgu am gregyn a phyllau cerrig. - Learning about shells and rock pools

Dylunio a chreu cytiau lan y mor ein hunain. - We designed and made our own beach huts

Ein sesiwn hefo Gregg Ysgol Goedwig. - Our session with Gregg from Forest Schools

Ailddefnyddio poteli plastic i greu pysgod. - We re-used old plastic bottles to make fish

Sw Mor y dosbarth - Our class aquarium

Mmmmmmm mefus - strawberries

Gwersi diogelwch y fordd Kerbcraft. - Kerbcraft road safety sessions

Trip Pili Palas


Top