Navigation
Home Page

Dosbarth Derbyn a Blwyddyn 1

Croeso i'r Dosbarth Derbyn a Blwyddyn 1

Trosolwg tymor 1 ~ Term 1 overview

Dysgu am y corff ~ Learning about our bodies

Chwarae rol yn ysbyty'r dosbarth ~ Role play in our class hospital

Hwyl tu allan ~ Outside fun

Rydym wedi creu coeden deulu ~ We have made our own family trees

Aethom i'r eglwys i berfformio ein gwasanaeth Diolchgarwch y cynhaeaf ~ We went to the church to perform our harvest festival service

Patrymau ~ Patterns

Hen deganau ~ Old fashioned toys

Deinosoriaid ~ Dinosaurs

Gwaith celf hefo'n traed a'n cegau ~ Our foot and mouth artwork

Llythrennau ~ The Alphabet

Ein Synhwyrau ~ Our Senses

Wythnos Gwrth-Fwlio a Plant Mewn Angen ~ Anti Bullying Week and Children in Need

Bachgen Bach Toes ~ Gingerbread Man

Coginio Dynion Bach Sinisr ~ Baking Gingerbread Men

Dysgu am amser ~ Learning about time

PC Dylan Jones

Trosolwg Ionawr - hanner tymor Chwefror 2022 ~ Overview for January - February half term 2022

Sioni Rhew a Eira ~ Ice and snow!

Helpu Cyw ar ol iddo gael ei rewi! ~ Helping Cyw after we found him frozen!

Igam ogam ~ Zig Zag

Llythyren S ac W ~ The letter S and W

Santes Dwynwen Hapus a Penblwydd Hapus Mistar Urdd

Mr Hapus ac Anghenfilod Poeni ~ Mr Happy and our Worry Monsters

Mesur hyd ~ Measuring length

Arbrofi hefo magnetau ~ Experimenting with magnets

Cymysgu lliwiau ~ Mixing colours

Gwaith rhif ~ Number work

Elenbenfelen a'r Tair Arth ~ Goldilocks and the Three Bears

Gwneud Uwd ~ Making Porridge

Ymweliad gan PC Dylan a'r Parchedig Carol Thomas ~ A visit from PC Dylan and Reverend Carol Thomas

Ein lluniau hapus fel rhai gan yr arlunydd Kandinsky ~ Our happy pictures just like those made by the artist Kandinsky

Dydd Gwyl Dewi/ Dydd Mawth crempog/ Masach Deg ~ Saint David's Day/Shrove Tuesday/ Fair Trade

Odrifau ac eilrifau ~ Odd and even numbers

Mynd am dro o amgylch y pentref ~ Our village walks

Rhifau rhifau rhifau! ~ Numbers numbers numbers!

Siapiau mewn tai ~ Shapes in houses

Dysgu am Swyddfa'r Post a mynd i bostio llythyr i mam ~ Learning about the Post Office and posting our letters to mum

Stori'r Pasg ~ The Story of Easter

Helfa wyau Pasg ~ Easter egg hunt

Tymor yr haf - Cyflwyno thema ysgol gyfan -

Tir a Môr

Summer term - Introducing our whole school theme -

Land and Sea

Mynd am dro i weld y tir o amgylch yr ysgol cyn creu mapiau meddwl ~ We went for a walk to look at the land around our school before making mind maps

Cwestiwn mawr ein dosbarth ni - Pwy sy'n byw ar y fferm?

The big question for our class - Who lives on the farm?

Beth rydym yn ei wybod yn barod am y fferm ~ What we already know about the farm

Llais y plant (beth rydym eisiau ei ddysgu am y fferm) ~ The pupils voice (what we would like to learn about the farm)

Grwpio anifeiliaid y fferm ~ Grouping farm animals

Cyfri fesul 5 ~ Counting in 5's

Milfeddygfa'r dosbarth ~ The class Veterinary Surgery

Dysgu am dractorau ~ Learning about tractors

Datrys problemau - creu ffensys ~ Solving problems - making fences

O ble daw ein bwyd? ~ Where does our food come from?

Ein Siop Fferm ni ~ Our very own Farm Shop

Anti Eifiona yn dod i sgwrsio am ei gwaith fel ffarmwr ~ Anti Eifiona came to talk to the children about her farming work

Sgwrs ddifyr gan Llaethdy Llaeth y Llan ~ An interesting presentation from Llaeth y Llan Dairy

Ardaloedd tu allan ~ Our outside areas

WAW! Diolch am ddod a'r corn carw i ddangos ~ WOW! Thank you for bringing your deer antler to show

Corn byffalo efallai? Maybe a buffalo horn?

Daeth milfeddyg go iawn i siarad am ei gwaith ~ A real vet came to talk about her work - Diolch yn fawr!

Sgrwb yn y twb, wishi washi wishi washi!!


Top