Navigation
Home Page

Dosbarth Mrs Evans a Miss Jones

Croeso i Flwyddyn 2 a 3

Welcome to Year 2 and 3

 

Athrawes -  Mrs S Evans

                    Miss A Jones

 

 

Ardal Iaith - Defnyddio Geiriadur

Literacy Corner - Using a Dictionary

Ardal Creadigol - Prysur prysur yn creu Tŷ Crwn Celtaidd ein hunain yn y dosbarth!

Creative Corner - Busy busy making our very own Celtic Roundhouse in the classroom!

Ardal Mathemateg - Dosrannu rhifau.

Numeracy Corner - Partitioning numbers.

Da iawn chi Blwyddyn 2 a 3. Mae eich Tariannau Celtaidd yn fendigedig!

Well done Year 2 and 3. Your Celtic Shields are fantastic!

Gêm Didoli Ansoddeiriau.

Sorting Adjectives Game.

Diolch i PC John am ein sessiwn ar; Pwysigrwydd Rheolau!

Thank you to PC John for our session on; The Importance of Rules!

Ym mhle mae'r Celtiaid?  Defnyddio Arddodiaid yn y dosbarth.

Where are the Celts?  Using Prepositions in the classroom.

Dysgu am rhannau'r corff a pwysigrwydd cadw ein hunain yn sâff.

Learning all about our bodies and the importance of keeping ourselves safe.

Mesur rhannau'r corff 

Measuring parts of the body.

Dysgu am; Y System Dreulio

Learning about; The Digestive System

Trafod diogelwch ar y rhyngrwyd gyda PC John!

Discussing the importance of being safe online with PC John!


Top