Navigation
Home Page

Sports/Chwaraeon Archive 2017-2018

Llysgenhadon Ysgol Betws yn Rhos/Betws yn Rhos Ambassadors

 

Llongyfarchiadau i Lewys Price a Lucia Macpherson sydd wedi cael eu dewis fel y llysgenhadon eleni ar gyfer chwaraeon. Byddant yn cynrychioli llais y disgyblion ar Addysg Gorfforol a Chwaraeon ysgol a byddant yn chwarae rôl allweddol yn hyrwyddo digwyddiadau o fewn yr ysgol a'r gymuned leol.

Congratulations to Lewys Price and Lucia Macpherson that have been chosen as the Sports ambassadors this year. They will be representing the voice of the pupils on PE and School sport and they will play a key role in promoting events within their school and local community

.

Chwaraeon - Bryn Elian / Sports - Bryn Elian 

Rygbi Tag / Tag Rugby

Cawsom ddiwrnod werth chweil ym Mharc Eirias yn y Diwrnod Olympaidd a Pharalympaidd. Eleni roedd Blwyddyn 3, 4, 5 a 6 yn aelodau o'r wlad Y Weriniaeth Ddominicaidd. Cafwyd flâs ar Golff, Badmintwn, Hoci, Cyfeiriannu a Pel Fasged Cadiar Olwyn.

 

We had an excellent day during our visit to Eirias Park for The Olympic and Paralympic Day. This year Year 3, 4, 5, and 6 were representatives of the Dominican Republic.

We had the opportunity to play various sports including; Golf, Badminton, Hockey, Orienteering and Wheelchair Basketball.

Llongyfarchiadau i dim rygbi tag Bl3/4 ddaeth yn ail yn y twrnament rygbi tag Dydd Gwener Mai 13eg. Chwaraeodd pawb yn wych!

Congratulations to the Year 3/4 tag rugby team that came 2nd in the tournament on Friday May 13th. Excellent play by all the team members!

Twrnament Criced Cyflym 2016 Kwik Cricket Tournament

Aeth 2 dim o'r ysgol draw i Barc Pentre Mawr, Abergele ar Ddydd Mercher 15ed o Fehefin i gystadlu yn y twrnament Criced Cyflym. Chwaraeodd pawb yn wych gyda 1 tim yn ennill y safle 2il yn ei grwp a'r tim arl yn dod yn 5ed. Braf oedd gweld gymaint eisiau cymryd rhan. Da iawn chi blant! Bowlio ardderchog Lewys yn sicrhau gwobr bowliwr y diwrnod iddo.

 

2 teams from school went to Pentre Mawr Park on Wednesday 15th, June to compete in the Kwik Cricket tournament. Everyone played superbly with 1 team coming 2nd in their group and the other team 5th in their group. It was brilliant to see that so many wanted to take part. Well done Betws! Lewis's superb bowling won him the title Bowler of the Day!

Criced Cyflym 2016 Kwik Cricket

Mabolgampau 2016 Sports Day

Llongyfarchiadau i bawb ar gystadlu mor dda ar ddiwrnod y mabolgampau. Cawsom bnawn braf yn yr heulwen a pawb wedi gwneud ei gorau glas.

Congratulations to everyone competing so well on our Sports day. We had a glorious afternoon and everybody did their very best.

 

Gemau Olympaidd/Paralympaidd 2016 Olympic/Paralympic Games

Cawsom ddiwrnod llawn hwyl dydd Mawrth ym Mharc Eirias gan ddilyn gweithgareddau amrywiol fel pel fasged pedair olwyn, tenis, cyfeiriannu, golff a badminton.

 

We had a great day on Tuesday at Eirias Park trying out numerous activities such as wheelchair basket ball,  tennis, orienteering, golf and badminton.

Ymweliad Beverley Jones Team GB visit 7/4/17

Rygbi Tag Bl3/4

Llongyfarchiadau i'r tim ddaeth yn gydradd 3ydd yn y Twrnament Rygbi'r Urdd ar nos Fercher 24ain o Fai. Chwaraeodd pawb yn wych.

Congratulations to the team that came joint 3rd in the Urdd Rugby tournament on Wednesday 24th May. Everyone played brilliantly.

 

Mabolgampau'r ysgol 2017

Cawsom bnawn gwych o gystadlu yn erbyn llys Celyn a Derwen ar gyfer mabolgampau'r ysgol gyda'r tywydd yn ffafriol dros ben. Mae'r darian eleni eto wedi cael ei hennill gan llys Celyn gyda 189 o farciau ond yn agos iawn iddynt oedd Derwen gyda 186 o bwyntiau. Ymdrech wych gan bawb, da iawn chi. Diolch i'r holl rieni am gefnogi'r achlysur.

 

School Sports 2017

We had a great afternoon of competing between Celyn and Derwen house for the school sports with the weather in our favour. The shield has been won again this year by Celyn with 189 points with Derwen a very close second with 186 points. A great effort by all, well done. Thanks to all the parents for supporting the event.

Aeth 2 dim o'r ysgol i'r Wyl Criced Kwik ddoe ym Mharc Mhentre Mawr, Abergele. Ennillodd Tim A y gwpan i'r twrnament a chwaraeodd Tim B gemau werth chweil hefyd. Bydd tim A yn mynd ymlaen i'r rownd nesaf rwan. Ennillodd Lewys y dlws am y batiwr gorau hefyd. Llongyfarchiadau pawb!

Two teams from school took part in the Kwik Cricket Tournament yesterday at Pentre Mawr Park, Abergele. Team A won the cup and Team B played excellently in their games too. Lewis also won the trophy for the best batsman.Team A will be going forwards now to the next round.Congratulations to everyone!

Twrnament Criced Kwik Cricket Tournament 27/6/17


Top