Navigation
Home Page

Dosbarth Meithrin

Croeso i'r dosbarth Meithrin!

 

Tymor yr Hydref/Autumn Term

 

Dyma drosolwg o'r thema 'Fi Fy Hun' sef ein thema ar gyfer y tymor cyntaf.

 

Here is the overview of our theme, 'All About Me', which is our theme for the first term.

 

 

Hwyl ar y beics!/Fun on the bikes!

Adnabod nodweddion y corff!/Recognisng the features of our bodies!

Creu elfennau'r wyneb gan ddefnyddio toes/Creating the features of our faces by using playdough

Gweithgareddau Mathemateg!/Maths activities!

Gweithgareddau yn yr awyr agored/Outdoor activities

Hwyl Yr Hydref!/Autumnal Fun!

Chwarae rôl/Role play

Chwarae rôl yn Ysbyty ein dosbarth/Role play in the class Hospital!

Gweithgareddau Plant Mewn Angen/Children in Need activities

Dysgu am fwyta'n iach!/Learning about healthy eating!

Gweithgareddau mesur!/Measuring activities!

Diwrnod Siwmper Nadolig Achub y Plant/ Save the Children Christmas Jumper day

Ymweliad gan PC Dylan/A visit by PC Dylan

Tymor y Gwanwyn/Spring Term

 

 

Arbrawf - Pa ddefnydd sydd yn cadw'r dŵr gynhesaf?/Experiment - Which material is best at keeping the water warm?

Dathlu canmlwyddiant Yr Urdd/Celebrating the centenary of the Urdd

Gweithgareddau Diwrnod Santes Dwynwen/St Dwynwen's Day Activities

Gweithgareddau Stori Elen Benfelen a'r Tair Arth/Golilocks and the Three Bears Activities 

Trefnu o'r rhan maint/Size ordering

Ardal Chwarae Rôl/Role Play Area

Tasgau mesur/Measuring activities

Gwneud a blasu uwd/Making and trying porridge

Gweithgareddau gyda'r Bee-Bot/Bee-Bot activities

Creu emosiynau gwahanol gyda'r toes/Creating different emotions with Play-Doh

Yr Ail Hanner Tymor/The Second Half Term

Dathlu Dydd Gŵyl Dewi/Celebrating St David’s Day

Diwrnod y Llyfr/World Book Day

Gweithgareddau pythefnos Masnach Deg/Fairtrade Fortnight activities

Gweithgareddau stori Cnoc Cnoc/Activities based on the ‘Cnoc Cnoc’ story

Hwyl yn yr ardd!/Fun in the garden!

Gemau Buarth/Playground Games

Defnyddiau naturiol a rhai wedi eu gwneud gan ddyn/Natural and man-made materials

Ymweld â’r siop!/Visiting the shop!

Hwyl ar ddiwedd y tymor!/End of term fun!

Tymor yr Haf/Summer Term

 

Thema ysgol gyfan - Tir a Môr/Whole school theme - Land and Sea

 

Y Tir 

The land

 

Ein cwestiwn mawr 'Beth sydd yn byw yn yr ardd?'

Our big question 'What lives in the garden?'

Gweithgareddau llythrennedd a rhifedd/Literacy and Numeracy tasks

Rhifedd gyda'r Fuwch Goch Gota!Ladybird Numeracy task!

Creu buwch goch gota ein hunain!/Creating our very own ladybird!

Ymchwilio ac arsywli y gwahanol drychfilod yn y twb ddarganfod!/Investigating and observing the different minibeasts in the discovery tub!

Defnyddio offerynnau i gynrychioli gwahanol drychfilod a dysgu rhythmau newydd/Using instruments to imitate different minibeasts and learning new rhythms

Creu bwyd i'r trychfilod/Making food for the insects

Sut mae symud y dŵr o un lle i le arall?/How can we move the water from one tub to another?

Wrth ein boddau yn cwrdd ag aelodau newydd yr ysgol!/We were delighted to meet the new members of our school!

Symud fel gwahanol drychfilod!/Moving like different insects!

Gweithgareddau corfforol!/Physical activities!

Y Môr

The Sea

 

Ein cwestiwn mawr - ‘Beth sydd uwchben, ar ac o dan y môr?’

Our big question - ‘What is above, on and under the sea?’

Arbrawf - Arnofio neu suddo?/Experiment- Sink or float?

Gweithgareddau rhif/Numeracy tasks

Gweithgareddau ar stori Arch Noa/Activities based on the story of Noah’s Ark

Rydym wedi creu ein cychod ein hunain ac yna cawsom ras gychod!/We made our own boats and then had a boat race!

Dysgu enwau rai o greaduriaid y môr/Learning the names of some animlas that live in the sea


Top