Navigation
Home Page

Dosbarth Mrs Pegg

Plant Meithrin, Derbyn a Blwyddyn 1 

Our Nursery, Reception and Year 1 children

Trosolwg thema tymor 1 ~ Theme overview for term 1

Dysgu am fabis ~ Learning about babies

Dysgu llythrennau ~ Learning our letters

Diwrnod Meddylfryd Twf ~ Growth Mindset

Patrymau ~ Patterns

Cymesuredd ~ Symmetry

Hen Deganau a Gemau ~ Old Fashioned Toys and Games

Pentre Peryglon ~ Dangerpoint

Trosolwg Thema Ionawr tan hanner tymor Chwefror - Theme overview for January until February half term.

Eira go iawn!! ~ Real snow!!

Sioni Rhew yn rhewi Zippy! ~ Sioni Rhew froze Zippy!

Gwesty'r Farm Hotel a Garej Bryn Rhos

'Gym' Betws yn Rhos a 'Foot Golf'

Addysg Grefyddol ~ Religious Education

Adeiladu ~ Building

Rhifedd ~ Numeracy

Tai ~ Houses

Ymwelwyr a diwrnodau arbennig! ~ Visitors and special days!

Hanner tymor Chwefror tan Pasg - February half term until Easter

Diwrnod y Llyfr ~ World Book Day

Masnach Deg ~ Fair Trade

Adio ~ Addition

Elenbenfelen a'r 3 Arth ~ Goldilocks and the 3 Bears

Gwyddoniaeth (magnetau, tynnu a gwthio) ~ Science (magnets, pushing and pulling)

Stori'r Pasg ~ Easter Story

Parti Piws hefo cylch, Penblwydd Hapus Dewin a Doti!

Siop Flodau ~ Flower shop

Rhifedd ~ Numeracy

P.C John

Jac a'r goeden ffa ~ Jack and the beanstalk

Swigod! ~ Bubbles!


Top