Navigation
Home Page

Dosbarth Blwyddyn 2 a 3

Croeso i Flwyddyn 2 a 3!

Welcome to Year 2 and 3!

 

Athrawes - Mrs S Evans / Miss A Jones

Cymhorthydd - Mrs B Hughes

 

Cyflwyno ein Thema - Llais y Disgybl

Introducing our Theme - Pupil Voice

 

Beth yr ydych chi'n ei wybod yn barod? - Beth yr hoffech chi ddysgu amdano?

 What do you know already? - What would you like to learn?

 

Pleidleisio er mwyn ethol cynrychiolwyr ein dosbarth ar gyfer y Cyngor Ysgol a'r Cyngor Eco

 Voting to elect our classroom representatives for the School Council and Eco Council

Trefn yr Wyddor / Alphabetical Order

Gwaith gwerth lle - CDU

Place value work - HTU

Creu patrymau cymesur

Making symmetrical patterns

Ein Byddin Geltiaid

Our Celtic Army

Am dariannau Celtaidd rhagorol gyda phatrymau cymesur

What excellent Celtic shields with symmetrical patterns

Lle roedd y Celtiaid yn byw? Darganfod lleoliad nifer o wledydd

 - Sgiliau Atlas

Where did the Celts live? Exploring the location of various countries - Atlas Skills

Gwaith Celf - Art Work  

Cymorth Cyntaf - Sefyllfa adennill

First Aid - Recovery position

Rhannu ein cardiau - Secret Santa - Sharing our cards

Creu cymeriadau rhyfedd. Labelu rhannau'r corff.

Defnyddio ansoddeiriau effeithiol er mwyn eu disgrifio.

Creating funny characters. Labelling parts of the body.

Use effective adjectives to describe them.

Gweithgaredd yn yr awyr agored.

Creu sgerbydau gan ddefnyddio'r adnoddau naturiol o'n cwmpas.

Activity in the great outdoors.

Creating skeletons using the natural resources around us.

Diolch i PC Dylan am ddod i siarad am gadw'n sâff ar y rhyngrywd.

Thank you PC Dylan for coming to talk to us about keeping safe on the internet.

Gwaith Amser

Time Work

Pwysigrwydd Organau'r Corff - Y System Dreulio

The importance of our Body Organs - The Digestive System

 Dydd Gŵyl Dewi

St David's Day

Dathlu Diwrnod y Llyfr/Celebrating World Book Day

Rhannu llyfrau gyda ffrindiau ar Ddiwrnod y Llyfr

Sharing books with friends on World Book Day

Diolch yn fawr iawn i Dr Churchill am ddod draw i gael sgwrs gyda ni. Cawsom fwynhad yn cael gweld a chlywed am waith y doctor yn ogystal a gofyn cwestiynau iddi hefyd.

 

Thank you very much to Dr Churchill for coming to talk to us today. We enjoyed seeing and hearing all about a doctors job as well as asking our own questions.

Rydym ni wedi bod yn brysur yn mesur cyfradd curiad y galon.

We have been investigating the effects of

physical activity on heart rate.

Dysgu am Waed

Learning about Blood

Hwyl a sbri yn y Disgo Distaw!

We enjoyed the Silent Disco!

 

 

Llongyfarchidau i rai o Flwyddyn 2 a 3 ar eich llwyddiant gyda Arlunio a Llawysgrifen yn Eisteddfod Calan Mai, Betws yn Rhos. 

 

Congratulations to those in Year 2 and 3 on your success with the Drawing and Handwriting in Eisteddfod Calan Mai, Betws tn Rhos.

Tymor yr Haf - Cyflwyno Thema'r Ysgol Gyfan  

Tir a Môr

Summer Term - Introducing our Whole School Theme 

Land and Sea

Llais y Disgybl (Map Meddwl) - Pupil Voice (Mind Map)

Y Cwestiwn Mawr - Beth sy'n Tyfu ar Dir yr Ysgol?

The Big Question - What Grows on the School Grounds?

 

Rydw i'n gwybod.....                                I know.....

     Rydw i eisiau gwybod.....                      I want to know.....

Cydweithio i blannu hadau blodau haul!

Working together to plant sunflower seeds!

Diolch yn fawr i Mr Gethin Owen am ddod i'r dosbarth i'n dysgu am ddefnydd o'r tir a'r broses o dyfu cnydau gwahanol ar y tir yn ein milltir sgwâr. 

Thank you Mr Gethin Owen for coming in to our class to teach us about the use of land and the process of growing different crops on the land in our local area. 

 

Y Môr / The Sea

 

Y Cwestiwn Mawr - Beth sy'n byw uwchben, ar, ac o dan y Môr?

The Big Question - What lives above, on, and under the Sea?

 

Rydw i'n gwybod.....                                I know.....

     Rydw i eisiau gwybod.....                      I want to know.....

Gwaith ymchwilio - Y 7 Cyfandir a 5 Cefnfor y Byd

Investigating - The World's 7 Continents and 5 Oceans 

Sesiynau criced hefo Sam - Cricket sessions with Sam

Ymchwilio, cymharu ac amcangyfrif mesuriadau o anifeiliaid y môr

Investigating, comparing and predicting measurements

for sea creatures

Gweithgareddau Diwrnod Plentyndod Hapus yr NSPCC

NSPCC Happy Childhood Day Activities

Creu celf gyda defnyddiau naturiol yng ngardd yr ysgol

wedi ei selio ar waith Tim Pugh

Creating art with natural materials in the school garden

based on Tim Pugh's work

Gweithdy ardderchog Tim Pugh ar lan y môr

Tim Pugh's excellent workshop on the beach

Gweithdy Hinsawdd a Choedwig Law gyda Elis Vaughan

Climate and Rainforest Workshop with Elain Vaughan

 

Braslunio planhigion a blodau

Sketching plants and flowers

Peintio gan ddefnyddio dyfrlliwiau

Painting using watercolours

Diolch i Greg Woolley am ein bore o ddysgu yn yr awyr agored.

Cawsom hwyl yn dilyn gweithgareddau Ysgol Goedwig.

 

Thank you to Greg Woolley for an excellent morning of learning outdoors.

We had fun completing Forest School activities.

Trip 'Knowsley Safari Park'

Diolch i Mrs Griffiths o'r prosiect 'Spectrum' am ddod atom i drafod

pwysigrwydd siarad am ein teimladau.

Thank you to Mrs Griffiths from the 'Sbectrum' project for coming to talk about

the importance of talking about our feelings.

 


Top