Navigation
Home Page

Dosbarth Blwyddyn 2 a 3

Croeso i Flwyddyn 2 a 3!

Welcome to Year 2 and 3!

 

Athrawes - Mrs S Evans / Miss A Jones

Cymhorthydd - Mrs B Hughes

 

Cyflwyno ein Thema - Llais y Disgybl

Introducing our Theme - Pupil Voice

 

Beth yr ydych chi'n ei wybod yn barod? - Beth yr hoffech chi ddysgu amdano?

 What do you know already? - What would you like to learn?

 

Pleidleisio er mwyn ethol cynrychiolwyr ein dosbarth ar gyfer y Cyngor Ysgol a'r Cyngor Eco

 Voting to elect our classroom representatives for the School Council and Eco Council

Trefn yr Wyddor / Alphabetical Order

Gwaith gwerth lle - CDU

Place value work - HTU

Creu patrymau cymesur

Making symmetrical patterns

Ein Byddin Geltiaid

Our Celtic Army

Am dariannau Celtaidd rhagorol gyda phatrymau cymesur

What excellent Celtic shields with symmetrical patterns

Lle roedd y Celtiaid yn byw? Darganfod lleoliad nifer o wledydd

 - Sgiliau Atlas

Where did the Celts live? Exploring the location of various countries - Atlas Skills

Gwaith Celf - Art Work  

Cymorth Cyntaf - Sefyllfa adennill

First Aid - Recovery position

Rhannu ein cardiau - Secret Santa - Sharing our cards

Creu cymeriadau rhyfedd. Labelu rhannau'r corff.

Defnyddio ansoddeiriau effeithiol er mwyn eu disgrifio.

Creating funny characters. Labelling parts of the body.

Use effective adjectives to describe them.

Gweithgaredd yn yr awyr agored.

Creu sgerbydau gan ddefnyddio'r adnoddau naturiol o'n cwmpas.

Activity in the great outdoors.

Creating skeletons using the natural resources around us.

Diolch i PC Dylan am ddod i siarad am gadw'n sâff ar y rhyngrywd.

Thank you PC Dylan for coming to talk to us about keeping safe on the internet.

Gwaith Amser

Time Work

Pwysigrwydd Organau'r Corff - Y System Dreulio

The importance of our Body Organs - The Digestive System

 Dydd Gŵyl Dewi

St David's Day

Dathlu Diwrnod y Llyfr/Celebrating World Book Day

Rhannu llyfrau gyda ffrindiau ar Ddiwrnod y Llyfr

Sharing books with friends on World Book Day

Diolch yn fawr iawn i Dr Churchill am ddod draw i gael sgwrs gyda ni. Cawsom fwynhad yn cael gweld a chlywed am waith y doctor yn ogystal a gofyn cwestiynau iddi hefyd.

 

Thank you very much to Dr Churchill for coming to talk to us today. We enjoyed seeing and hearing all about a doctors job as well as asking our own questions.

Rydym ni wedi bod yn brysur yn mesur cyfradd curiad y galon.

We have been investigating the effects of

physical activity on heart rate.

Dysgu am Waed

Learning about Blood

Hwyl a sbri yn y Disgo Distaw!

We enjoyed the Silent Disco!

 

 

Llongyfarchidau i rai o Flwyddyn 2 a 3 ar eich llwyddiant gyda Arlunio a Llawysgrifen yn Eisteddfod Calan Mai, Betws yn Rhos. 

 

Congratulations to those in Year 2 and 3 on your success with the Drawing and Handwriting in Eisteddfod Calan Mai, Betws tn Rhos.

Tymor yr Haf - Cyflwyno Thema'r Ysgol Gyfan  

Tir a Môr

Summer Term - Introducing our Whole School Theme 

Land and Sea

Llais y Disgybl (Map Meddwl) - Pupil Voice (Mind Map)

Y Cwestiwn Mawr - Beth sy'n Tyfu ar Dir yr Ysgol?

The Big Question - What Grows on the School Grounds?

 

Rydw i'n gwybod.....                                I know.....

     Rydw i eisiau gwybod.....                      I want to know.....


Top