Navigation
Home Page

Dosbarth Mrs Wellsbury

Croeso i ddosbarth Mrs Wellsbury!smiley

Welcome to Mrs Wellsbury's class!smiley

 

Thema Tymor yr Hydref yw Bant a'i phen!

Autumn term's theme is Off with her Head!

 

 

Ymweld â Thy Mawr ,Wybrnant i wylio'r sioe mewn cymeriad William Morgan.

A visit to Ty Mawr, Wybrnant to watch the show William Morgan.

Sioe William Morgan

Still image for this video

Gweithdy NSPCC Workshop

 

Picture 1
Picture 2

Gweithdy Band Samba gyda Carol Thomas

Samba Band workshop with Carol Thomas.

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6

smileyNadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda oddi wrth Blwyddyn 4,5 a 6!smiley

 

Thema Tymor y Gwanwyn yw Troi a Llifo!

Spring term theme is Bend and Flow!

 

 

 

Ymweliad PCMeirion - Cyffuriau PC Meirion's visit- Drugs

Ymweliad PCMeirion - Cyffuriau  PC Meirion's visit- Drugs 1
Ymweliad PCMeirion - Cyffuriau  PC Meirion's visit- Drugs 2
Ymweliad PCMeirion - Cyffuriau  PC Meirion's visit- Drugs 3
Ymweliad PCMeirion - Cyffuriau  PC Meirion's visit- Drugs 4
Ymweliad PCMeirion - Cyffuriau  PC Meirion's visit- Drugs 5
Ymweliad PCMeirion - Cyffuriau  PC Meirion's visit- Drugs 6
Ymweliad PCMeirion - Cyffuriau  PC Meirion's visit- Drugs 7
Ymweliad PCMeirion - Cyffuriau  PC Meirion's visit- Drugs 8

Gweithdy dwr Cymru

Dysgodd y disgyblion llawer am effeithlonrwydd dwr yn ystod y gweithdy a sut mae cronfa ddwr yn gweithio.

The pupils learnt a lot about water efficiency during the workshop and water supply to our houses.

Gwyl Plant Llanrwst/ Llanrwst Children Festival

Cawsom hwyl yn yr Wyl Dydd Llun 27ain o Chwefror yn dilyn gwahanol weithgareddau yn ymwneud â hyrwyddo ysgol iach- o gelf a chrefft gydag arlunydd i goginio bisgedi bara brith gyda cwmni pobi lleol.

We had fun at the Festival on Monday 27th February following different activities to promote healthy schools- from art and craft with an artist to baking bara brith biscuits with a local baking company.smiley

Gweithdy Dafydd Emyr Workshop

Cafodd Blwyddyn 5 a 6 weithdy diddorol gan Dafydd Emyr ar sut i ysgrifennu stori dda. 

Year 5 and 6 attended an interesting workshop with the actor and author Dafydd Emyr learning about the tips of how to write a good story.

 

Gwaith Celf y dosbarth/ Class Art work

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4

Gweithgareddau Masnach Deg y dosbarth- blasu bananas a siocled

Fair-trade activities in the class- chocolate and banana taste test

Picture 1
Picture 2
Picture 3

Gweithdy gyda Pigtown theatre Workshop

Mae'r disgyblion wrthi'n creu stori drwy drama am lanio ar ynys bell ar ôl llongddrylliad.

The pupils are creating a story through drama about landing on a deserted island after a shipwreck at sea.

Ymweld a'r Llyfrgell yn Abergele/A visit to the Abergele library 20/3/17

Diwrnod Trwynau Coch

Diwrnod Trwynau Coch 1

Gwaith maes ar afon Betws yn Rhos.

Field work followed on the river at Betws yn Rhos.

Thema Tymor yr Haf 2017 yw O dan y croen!

Summer term theme 2017 is Skin Deep!

 

Rhagolwg y thema /Overview of theme

 Gweithgareddau Wythnos Iach/Healthy week activities 2017

Treuliwyd wythnos 22ain -26ain o Fai yn dilyn gweithgareddau i hybu byw'n iach. Cafodd y disgyblion gyfle i ddilyn y gweithgareddau canlynol:

 

1.Bwyta'n iach a coginio rysait Cyri Eog gyda Nia Rees Williams.

2. Sesiwn yoga gyda Wendy Ostler.

3. Gweithgareddau yn yr awyr agored- Milltir y dydd, Sgipio a'r Wal ddringo.

4. Creu smwddi gyda'r beic smwddi.

5. Sesiwn ffitrwydd gyda Chris Law.

 

During the week 22nd-26th May we followed activities to promote healthy living. The pupils had the opportunity to follow these activities:

 

1. Eating healthy and cooking a recipe Salmon curry with Nia Rees Williams.

2. Yoga session with Wendy Ostler.

3. Outdoor activities- Mile a day, Skipping and Climbing wall.

4. Create a smoothie with the smoothie bike.

5. Fitness session with Chris Law.

Creu smwddis gyda'r beic smwddi

Pwysigrwydd golchi dwylo'n lân/Importance of washing hands clean

Ymchwiliodd Bl4,5,6 i faint mor lân oedd eu dwylo gyda'r peiriant e-bug.

Year 4,5,6 investigated how clean were their hands with the e-bug machine.

 

Sesiwn e ddiogelwch/E safety session

Daeth Gwasanaeth Ieuenctid Conwy i'r ysgol ar yr 20fed o Fehefin i gynnal sesiwn ar sut i gadw'n saff ar y rhyngrwyd pan ydym yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol. Mae pawb wedi dysgu nifer o ffeithiau pwysig i'w cofio.

 

Conwy Youth service came to school on the 20th June to hold a session on keeping safe on the internet when we use social media. Everyone has learnt important facts to remember.

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4

Pwysigrwydd golchi dwylo'n lân/Importance of washing hands clean

Ymchwiliodd Bl4,5,6 i faint mor lân oedd eu dwylo gyda'r peiriant e-bug.

Year 4,5,6 investigated how clean were their hands with the e-bug machine.

Picture 1
Picture 2

Micro-organebau-Micro-organisms

Rydym wedi bod yn dysgu fod yna dri math o ficro-organebau- firysau, bacteria a ffyngau. Edrychwch ar y rhai sydd wedi cael eu creu yn ein dosbarth ni yn ddiweddar.

 

We have learnt that there are three kinds of micro-organisms- viruses, bacteria and fungi.Have a look at the ones that have been created in our class recently.

 

 

 

Picture 1

Top