Navigation
Home Page

Dosbarth Mrs Wellsbury

Croeso i ddosbarth Mrs Wellsbury!smiley

Welcome to Mrs Wellsbury's class!smiley

 

Thema Tymor yr Hydref yw Bant a'i phen!

Autumn term's theme is Off with her Head!

 

 

Ymweld â Thy Mawr ,Wybrnant i wylio'r sioe mewn cymeriad William Morgan.

A visit to Ty Mawr, Wybrnant to watch the show William Morgan.

Sioe William Morgan

Still image for this video

Gweithdy NSPCC Workshop

 

Gweithdy Band Samba gyda Carol Thomas

Samba Band workshop with Carol Thomas.

smileyNadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda oddi wrth Blwyddyn 4,5 a 6!smiley

 

Thema Tymor y Gwanwyn yw Troi a Llifo!

Spring term theme is Bend and Flow!

 

 

 

Ymweliad PCMeirion - Cyffuriau PC Meirion's visit- Drugs

Gweithdy dwr Cymru

Dysgodd y disgyblion llawer am effeithlonrwydd dwr yn ystod y gweithdy a sut mae cronfa ddwr yn gweithio.

The pupils learnt a lot about water efficiency during the workshop and water supply to our houses.

Gwyl Plant Llanrwst/ Llanrwst Children Festival

Cawsom hwyl yn yr Wyl Dydd Llun 27ain o Chwefror yn dilyn gwahanol weithgareddau yn ymwneud â hyrwyddo ysgol iach- o gelf a chrefft gydag arlunydd i goginio bisgedi bara brith gyda cwmni pobi lleol.

We had fun at the Festival on Monday 27th February following different activities to promote healthy schools- from art and craft with an artist to baking bara brith biscuits with a local baking company.smiley

Gweithdy Dafydd Emyr Workshop

Cafodd Blwyddyn 5 a 6 weithdy diddorol gan Dafydd Emyr ar sut i ysgrifennu stori dda. 

Year 5 and 6 attended an interesting workshop with the actor and author Dafydd Emyr learning about the tips of how to write a good story.

 

Gwaith Celf y dosbarth/ Class Art work

Gweithgareddau Masnach Deg y dosbarth- blasu bananas a siocled

Fair-trade activities in the class- chocolate and banana taste test

Gweithdy gyda Pigtown theatre Workshop

Mae'r disgyblion wrthi'n creu stori drwy drama am lanio ar ynys bell ar ôl llongddrylliad.

The pupils are creating a story through drama about landing on a deserted island after a shipwreck at sea.

Ymweld a'r Llyfrgell yn Abergele/A visit to the Abergele library 20/3/17

Diwrnod Trwynau Coch

Gwaith maes ar afon Betws yn Rhos.

Field work followed on the river at Betws yn Rhos.

Thema Tymor yr Haf 2017 yw O dan y croen!

Summer term theme 2017 is Skin Deep!

 

Rhagolwg y thema /Overview of theme

 Gweithgareddau Wythnos Iach/Healthy week activities 2017

Treuliwyd wythnos 22ain -26ain o Fai yn dilyn gweithgareddau i hybu byw'n iach. Cafodd y disgyblion gyfle i ddilyn y gweithgareddau canlynol:

 

1.Bwyta'n iach a coginio rysait Cyri Eog gyda Nia Rees Williams.

2. Sesiwn yoga gyda Wendy Ostler.

3. Gweithgareddau yn yr awyr agored- Milltir y dydd, Sgipio a'r Wal ddringo.

4. Creu smwddi gyda'r beic smwddi.

5. Sesiwn ffitrwydd gyda Chris Law.

 

During the week 22nd-26th May we followed activities to promote healthy living. The pupils had the opportunity to follow these activities:

 

1. Eating healthy and cooking a recipe Salmon curry with Nia Rees Williams.

2. Yoga session with Wendy Ostler.

3. Outdoor activities- Mile a day, Skipping and Climbing wall.

4. Create a smoothie with the smoothie bike.

5. Fitness session with Chris Law.

Creu smwddis gyda'r beic smwddi

Pwysigrwydd golchi dwylo'n lân/Importance of washing hands clean

Ymchwiliodd Bl4,5,6 i faint mor lân oedd eu dwylo gyda'r peiriant e-bug.

Year 4,5,6 investigated how clean were their hands with the e-bug machine.

 

Sesiwn e ddiogelwch/E safety session

Daeth Gwasanaeth Ieuenctid Conwy i'r ysgol ar yr 20fed o Fehefin i gynnal sesiwn ar sut i gadw'n saff ar y rhyngrwyd pan ydym yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol. Mae pawb wedi dysgu nifer o ffeithiau pwysig i'w cofio.

 

Conwy Youth service came to school on the 20th June to hold a session on keeping safe on the internet when we use social media. Everyone has learnt important facts to remember.

Pwysigrwydd golchi dwylo'n lân/Importance of washing hands clean

Ymchwiliodd Bl4,5,6 i faint mor lân oedd eu dwylo gyda'r peiriant e-bug.

Year 4,5,6 investigated how clean were their hands with the e-bug machine.

Micro-organebau-Micro-organisms

Rydym wedi bod yn dysgu fod yna dri math o ficro-organebau- firysau, bacteria a ffyngau. Edrychwch ar y rhai sydd wedi cael eu creu yn ein dosbarth ni yn ddiweddar.

 

We have learnt that there are three kinds of micro-organisms- viruses, bacteria and fungi.Have a look at the ones that have been created in our class recently.

 

 

 


Top