Navigation
Home Page

Dosbarth Mrs Wellsbury

 

Croeso i ddosbarth Blwyddyn 4,5,6

Welcome to Year 4,5,6 class

Diwrnod Roald Dahl Day

Dathlwyd diwrnod Roald Dahl drwy ofyn i'r plant ddod i'r ysgol wedi gwisgo fel cymeriad allan o lyfrau'r awdur.

We celebrated Roald Dahl day by dressing up as our favourite characters from his stories.

Crefft Diolchgarwch/ Harvest Craft

 

Ymunodd Mrs Carol Thomas a Mrs Sue Pinney gyda'r dosbarth y bore 'ma i wneud gwaith crefft Diolchgarwch a coginio Chutney tomato gyda'r disgyblion. Mae pawb yn edrych ymlaen i flasu'r chutney fory gyda'r cinio ysgol. Diolch yn fawr iawn i'r ddwy ohonynt.

 

Mrs Carol Thomas and Mrs Sue Pinney joined the class this morning to do some Harvest craft and cooking chutney. We are all looking forward to tasting the chutney with our lunch tomorrow. A big thank you to both of them.

Ymarfer sgiliau peldroed gyda Mari o'r Urdd.

Practising our football skills with Mari from the Urdd.

Ein diwrnod yn Amgueddfa Maesglas, Treffynnon

Our day at Greenfield Museum, Holywell.

Cawsom ddiwrnod bendigedig yn yr amgueddfa yn dysgu am fywyd yn ystod yr ail ryfel byd. Roedd y dosbarth cyfan wedi gwisgo fyny fel ifaciwis. 

We had a great day out at the museum learning about life during world war 2. The whole class dressed up as evacuees.

Gwyddoniaeth

 

Da iawn BL 3, 4, 5 a 6 am gynnal ymchwiliadau gwyddonol gwych ar gysgodion.

Bu’r plant yn brysur iawn yn cynllunio, rhagfynegi ac yn dod i ganlyniad yn dilyn eu mesuriadau manwl iawn.

 

Well done to Year 3, 4, 5 and 6 on completing a great scientific investigation about shadows.

The children worked extremely hard planning, predicting and drawing conclusions following their detailed measurements.

Sioe Paid Meddwi! Meddylia! Don't drink! Think show!

Hyfforddiant beicio 2017 Blwyddyn 5/Year 5  Cycle Proficiency training 2017

 

Mae Blwyddyn 5 wedi dechrau ar eu cwrs Hyfforddiant beicio heddiw(9/11/17). Mae pawb wedi llwyddo yn y sesiwn gyntaf. Diolch i Tim Ballam a'i gydweithwyr.

Year 5 started on their cycle proficiency training today (9/11/17). Thanks to Tim Ballam and his co-workers all have succeeded during the first session.

Sgwrs am Uganda gan Mr Paul Sanders/A talk about Uganda by Mr Paul Sanders

 

Yn ystod Tymor yr Haf 2017 ysgrifennodd y dosbarth  lythyrau i ysgol yn Uganda yn sôn am eu hunain ac am yr ysgol. Gyrrwyd y llythyrau i Uganda gyda  Mr Paul Sanders,athro o Ysgol Rydal oedd yn ymweld a'r wlad dros yr Haf gyda criw o ddisgyblion o Ysgol Rydal. Heddiw daeth Mr Sanders i'r dosbarth i ddangos lluniau o'r ysgol a'r ardal yn Uganda a cafodd y disgyblion lythyrau unigol yn ôl o'r disgyblion yno. Roedd pawb wrth eu boddau yn darllen am y gwahanol hanesion. Gobeithiwn nawr fedru anfon llythyrau yn gyson rhwng y ddwy ysgol. Diolch yn fawr iawn Ysgol Rydal am ein helpu i ddechrau'r cysylltiad rhyngwladol yma.

 

During the Summer term 2017 the class wrote letters to a school in Uganda describing themselves and our school. The letters were sent to Uganda with Mr Paul Sanders, a teacher from Rydal School that visited the country during the summer months with a group of pupils. Today Mr Sanders came to school to show the class photos of the Ugandan school and  all the pupils received a response to their letters. They were thrilled to read about the lives of the pupils in Uganda. We hope now that we will be able to start a correspondence between the two schools. A big thank you to Rydal school for helping us to start this international connection.

Dydd Sul y Cofio/Remembrance Sunday

Diolch i Gruff ac Eric am gynrychioli'r ysgol yn gosod rith ar y gofgolofn.

Thanks to Gruff and Eric for representing the school by placing a poppy wreath on the monument.

Wythnos gwrthfwlio Tachwedd 13eg i 17fed o Dachwedd

Anti-bullying week 13th -17th of Novembe

 

Ymwelodd PC John a'r dosbarth dydd Iau i gynnal sgwrs ar Wrthfwlio gyda'r dosbarth. Braf oedd gwrando ar y disgyblion yn ateb mor dda ac yn trafod y pwnc yn aeddfed. Diolch yn fawr PC John.

Thank you PC John for visiting the class on Thursday to discuss Anti-bullying with the pupils. It was wonderful to hear the pupils discussing the topic sensibly and so mature.

Gweithdy Drymio Affricannaidd/African Drumming Workshop

Diolch yn fawr iawn i Carol Thomas am gynnal gweithdy drymio Affricannaidd gyda ni heddiw. Cofiwch wrando ar berfformiadau'r disgyblion isod. Gwerthuswch pa un yw'r gorau? Grwp drymio 1 neu Grwp drymio 2?

 

Thank you Carol Thomas for holding an African Drumming Workshop with us today. Remember to listen to the performances below. Evaluate which is the best? Drumming group 1 or Drumming group 2?

 

 

Grwp 1

Still image for this video

Grwp 2

Still image for this video

Cyngerdd Cerddorfa BBC Cymru yn Venue Cymru 20/11/17 BBC National Orchestra of Wales Concert

Gweithdy Ysgrifennu Castell Gwrych/Gwrych Castle Writing Workshop

Mae'r disgyblion wedi mwynhau y gweithdy ysgrifennu gyda Dianne Woodrow o Ymddiriedolaeth Castell Gwrych. Ysgrifennwyd darnau o farddoniaeth ar y thema Ail Ryfel Byd ar ôl ymweliad a'r castell yn ddiweddar i ysgogi'r ysgrifennu.

 

The pupils enjoyed a writing workshop recently with Dianne Woodrow from the Gwrych Castle trust. They wrote pieces of poetry on the theme Second World War after a visit to the castle to prompt the writing.

Trosolwg Tymor y Gwanwyn 2018/Spring term Overview 2018

Gwyl Ddawns 2018/School Dance Festival 2018

Ar fore Mercher 14eg o Fawrth perfformiodd CA2 eu dawns creadigol ar gyfer yr Wyl Dawns Conwy. Eu thema oedd Yr Ysgol. Cafwyd perfformiad ardderchog gan bawb.

On Wednesday 14th March KS2 performed their creative dance for the Conwy Dance festival. Their theme was "School". Everybody performed brilliantly.

 

Sesiwn Judo gyda Dean/Judo session with Dean

Gweithdy Prosiect Tywydd gyda Robin Williams

Weather Project Workshop with Robin Williams

Mae pawb wedi mwynhau a dysgu llawer yn ystod y prosiect am sut i ddefnyddio'r sgrin werdd, y teclyn netatmo a'r apiau meteorearth a'r tywydd i greu prosiect yn imovie ar gyfer bwletin tywydd. Ardderchog!

Everybody have enjoyed and learnt a lot during the project about how to use the green screen, the Netatmo gadget and the meteorerth and weather app to create a project in iMovie for a weather bulletin. Fantastic!

Prosiect tywydd gyda Robin Williams weather project

Still image for this video
Dyma ychydig o'r bwletinau tywydd a grewyd yn ystod y gweithdy heddiw 24/4/18.
Here are some of the weather bulletins created during the workshop today.
Diolch Robin am ddangos i ni sut i fynd att.
Thanks Robin for showing us how to get started.

IMG_1771.m4v

Still image for this video

RBHO3501.m4v

Still image for this video

YKFE7036.m4v

Still image for this video

WMDC7022.m4v

Still image for this video

RBOW0076.m4v

Still image for this video

Tymor yr Haf 2018

Summer term 2018

Trosolwg ThemaTymor yr Haf 2018 Summer term Theme Outlook 

 

​​​​​​​

Gweithdy Gwyddoniaeth gyda Prifysgol Abertawe/Science workshop with Swansea University


Top