Navigation
Home Page

Dosbarth Mrs Evans

Croeso i Flwyddyn 2 a 3

Welcome to Year 2 and 3

 

Athrawes Ddosbarth - Mrs Sioned Evans

Cefnogwyd gan - Mrs Beryl Fletcher

Gwybodaeth blynyddol i rieni / Annual information for parents 

 

Themau'r Gwanwyn - Cestyll a Dreigiau / Spring Term Theme - Castles and Dragons

 

Ein dosbarth yn gweithio'n galed iawn /  Our class working very hard.

Creu Cestyll gan ddefnyddio amryw o siapiau 3D / Creating Castles using numerous 3D shapes

 

Themau'r Gwanwyn - Dotio ar Robot / Spring Term Theme - Robot Rampage

Hoffwn ddiolch i Mr Williams am ddod i weithio gyda ni ar waith fecanweithiau.

Bum yn trafod liferi a chreu craen ein hunain gan ddefnyddio pwer aer. 

We would like to thank Mr Williams for coming to work with our class on the work; Mechanisms.

We discussed levers and created our own crane using air power. 

Gwaith ar Liferi / Work on levers

Dydd Gwyl Dewi Hapus gan Mrs Evans a Blwyddyn 2 a 3

Happy Saint Davids Day from Mrs Evans and Year 2 and 3

Daeth ymwelydd rhyfeddol o Madagascar i'n gweld ni heddiw.

Dysgom ni llawer o ffeithiau diddorol am 'Beefy' y 'Chameleon.'

An amazing visitor came to visit us from Madagascar today.

We learnt several interesting facts about 'Beefy' the Chameleon.

Aethom ni i ymweld ag Eglwys Santes Fair yn Llanfair Talhaiarn.

Bum yn mwynhau gwneud nifer o weithgareddau yn ymwneud a traddodiad y Pasg.

We went to visit St Mary's Church in Llanfair Talhaiarn.

We enjoyed a number of activities celebrating the Easter Tradition.

Themau'r Haf - hanner tymor cyntaf - Y Trochiad Mawr  / 

Summer theme - first half term - The Big Dip

Diolch o galon i Mair Tomos Ifans ddaeth atom i ddangos a chwarae gemau buarth.

Bum yn mwynhau dysgu a chwarae'r gemau newydd.

Rydym yn edrych ymlaen at addasu'r gemau ar gyfer ein themau.

 

A big thank you to Mair Tomos Ifans who came to show and play yard games with us.

Everyone enjoyed learning and playing the new games.

We are now looking forward to adapting the games for each of our themes.

Rydym ni wedi bod yn creu mapiau o dir yr ysgol.

Bum hyd yn oed yn creu allweddi ein hunain -

Er mwyn dangos ym mhle mae'r cynefinoedd rydym wedi penderfynu ymchwilio am anifeiliaid.

 

We have been drawing maps of the school grounds.

We have even created our own key -

This shows which habitats our group have decided to investigate for animals.

 

Daeth 8 o gywion bach Ela i'n dosbarth ni i'n gweld.

Roedden nhw mor ysgafn a phluen ac yn gallu creu s┼Án mawr.  Diolch Ela!!!

 

Ela's 8 little chicks came to visit our class.

They were as light as a feather and made a whole lot of noise. Thank you Ela!!!

Roedden ni ym Mlwyddyn 3 i 6 wedi mwynhau ein sesiwn 'Boccia'

Year 3 - 6 really enjoyed our Boccia session.

Themau'r Haf - ail hanner tymor - Asiantau Teithio / 

Summer theme - second half term - Travel Agents

Cychwyn ein wythnos cadw'n iach yn yr ysgol gyda sesiwn ioga a hyfforddiant cylchdaith.

Bydd y plant a Mrs Evans yn cysgu'n dda heno!!!

The beginning of our Healthy week in school with a yoga session and circuit training.  

The children and Mrs Evans will be sleeping well tonight!!!

Trafod y 5 grwp fwyd, grwpio bwydydd yn gywir ac yn ymchwilio i bacedi / tiniau o fwyd.

Discussing the 5 food groups, grouping foods and investigating nutritional content within them.

 

Diolch i Mrs Thomas am ein sesiwn drymio!

Thank you to Mrs Thomas for our drumming session!


Top