Navigation
Home Page

PTA

Hwyl ar y cae - Fun on the field

Noson Bingo Night

Ffair Nadolig - Christmas Fayre 2022

Picnic ar y cae- Picnic on the field

Cymdeithas Rhieni ac Athrawon 2022-2023 PTA

 

14/10/22 Picnic ar y cae- Picnic on the field

 

Croeso i'r Adran Cymdeithas Rhieni ac Athrawon.

Welcome to the PTA section.

Trefnwyd Helfa Wyau a bore goffi ar fore Sadwrn 28fed o Fawrth. Roedd pawb wedi mwynhau'r bore.smiley

An Easter Extravaganza was held on Saturday 28th March. Everybody enjoyed the morning.smiley

 

 

5/6/15 Twmpath dawns/Folk dancing

Ffair Nadolig 6/12/17 Christmas Fayre

Diolch yn fawr iawn i bawb a gefnogodd ein Ffair Nadolig. Llwyddwyd i godi £1368 dim ond ar y raffl yn unig. Mwy o newyddion i ddilyn am y cyfanswm a godwyd. Ardderchog!

Thank you very much all that supported our Christmas Fayre. We managed to raise £1368 just on the raffle. More news to follow about the final sum. Brilliant!


Top