Navigation
Home Page

Dosbarth Mrs Evans

Croeso i Flwyddyn 2 a 3

Welcome to Year 2 and 3

Athrawes - Mrs S Evans

                   Miss G Evans

Tymor yr Hydref / Autumn Term

Gwybodaeth Thema / Theme Information

Blwyddyn 2 yn gweithio'n galed iawn gyda Geiriaduron

 

Year 2 working very hard with Dictionaries

Cafodd Mrs Evans, Blwyddyn 2 a 3 hwyl yn canu a dawnsio yn y Jambori,

diolch i Mr Martyn Geraint unwaith eto eleni!!

 

Mrs Evans, Year 2 and 3 had great fun singing and dancing at the Jambori,

thank you once again this year to Mr Martyn Geraint!!

Diolch i PC John am ein sesiwn ar ymddygiad cywir ac anghywir!

Thank you to PC John for our session on the right and wrong behaviour !

Da iawn chi Blwyddyn 2 a 3.

Mae eich Tariannau Celtaidd yn fendigedig.

 

Well done Year 2 and 3.

Your Celtic Sheilds are fantastic.

Tymor y Gwanwyn / Spring Term

Gwybodaeth Thema / Theme Information

Cawsom hwyl bore ma wrth ddefnydio unedau safonol i amcangyfrif a mesur ein cyrff.

 

We had lots of fun this morning using standard units to measure our bodies.

Rydym wedi bod yn dysgu am yr organau pwysig y tu mewn i'n cyrff.

Rydym wedi cael llawer o hwyl yn rhoi'r organau yn y mannau cywir.

 

We have been learning all about the important organs inside our bodies.

We have had lots of fun putting the organs in the correct places.

Diolch Blwyddyn 2 a 3!

Roedd eich jôcs am y corff yn FENDIGEDIG.

Cawsom hwyl yn recordio gan ddefnyddio'r 'Green Screen.'

Mae Mrs Evans yn edrych ymlaen tuag at ein prosiect nesaf. 

Mwynhewch...........

 

Thank you Year 2 and 3!

Your jokes about the body where FANTASTIC.

We had lots of fun recording using the Green Screen.

Mrs Evans is looking forward to our next project.

Enjoy......... 

1

Still image for this video

2

Still image for this video

3

Still image for this video

4

Still image for this video

5

Still image for this video

6

Still image for this video

7

Still image for this video

8

Still image for this video

9

Still image for this video

10

Still image for this video

11

Still image for this video

12

Still image for this video

13

Still image for this video

Blwyddyn 2 a 3

Still image for this video

Daeth Dr Churchill draw i'n dosbarth heddiw. Diolch yn fawr iwan!!

Roedden ni wedi mwynhau gweld a chlywed am waith y doctor.

 

Dr Churchill came to our class today. Thank you very much!!

We enjoyed seeing and hearing all about a doctors job.

Cael hwyl yn dysgu am y broses o fwyd yn teithio drwy ein cyrff:

Y System Dreulio

Having fun learning all about how food travels through our bodies:

The Digestive System

Tymor yr Haf / Summer Term

Gwybodaeth Thema / Theme Information

Ein gwaith pwyso - Gan ddefnyddio gram a chilogram

Our work on weighing - Using grams and kilograms


Top