Navigation
Home Page

Dosbarth Mrs Wellsbury

Croeso i Flwyddyn 4,5, a6

Welcome to Year 4,5 and 6

 

 

Ydych chi wedi gweld Adran y Plant? Chwaraewch gemau ac edrychwch ar rai o'r gwefannau gwych. Gallwch bleidleisio am eich hoff gwefan.

 

Have you seen the Kids’ Zone? Play games and visit some cool websites. You can vote for your favourites.

Themau Tymor y Gwanwyn yw Mwy na Mods a Rockers a Technowych.

Spring Term Themes are More than Mods and Rockers and Technotastic.

Edrychwch ar y daflen isod am fwy o wybodaeth.

Have a look at the sheet below for more information.

Taflen gwybodaeth Rhieni TyG2015pdf

Dechrau ar y gwaith thema am y tymor/ Starting the term's work for the theme

Treuliodd Mr Arwel Williams fore gyda ni yn dilyn Gweithdy Technoleg ar systemau rheoli.

Mr Arwel Williams spent a morning with us following a Technology Workshop on control systems.

Gweithdy Technolog 24/2/15

Aethom i Eglwys Santes Fair Llanfair Talhaiarn i ddilyn gweithgareddau yn ymwneud â stori'r Pasg. Diolchwn i'r Parchedig Sally Rogers a'r Parchedig Lorraine Badger Watts am drefnu'r bore i ni.

 

We visited St Mary's Church, Llanfair Talhaiarn to follow activities related to the Easter story. We thank the Reverend Sally Rogers and the Reverend Lorraine Badger Watts for organising the morning.

 

Eglwys Santes Fair Llanfair Talhaiarn

Themau Tymor yr Haf 2015* Themes for the summer term 2015

Cawsom lawer o hwyl pan ddaeth Mair Tomos Ifans i'r ysgol yn ddiweddar i gynnal gweithdy Chwaraeon Buarth gyda'r ysgol gyfan.

We had lots of fun recently when Mair Tomos Ifans came to school and held a Playground games workshop with the whole school.

Chwaraeon buarth

Chwaraeon buarth

Still image for this video

Wythnos iach 1/6/15-5/6/15

Rydym wedi cynnal wythnos iach yr wythnos yma gyda pob math o weithgareddau amrywiol yn mynd ymlaen. Mae pawb wedi llwyr fwynhau. Edrychwch ar ein lluniau isod.

This week we have held a healthy week with  various activities going on. Everybody  thoroughly enjoyed themselves. Have a look at the photos below.

Ymarfer corff gyda Chris Law/Circuit training with Chris Law

Gweithgareddau plat iach/Healthy plate activities

Gweithgareddau bwyd iach/Healthy food activities

Side Paid cyffwrdd dweud! Don't touch tell show!

Gweithgareddau Sgipio/Skipping activities

Penwythnos Glan Llyn Weekend 10/7/15

Edrychwch ar y lluniau o'r penwythnos llawn hwyl. Mwynhaodd pawb y penwythnos a rhaid canmol ymddygiad ardderchog y plant. Diolch yn fawr iawn i chi am benwythnos da.

Have a look at the photos from the weekend full of fun. Everyone enjoyed the weekend and we must praise the fantastic behaviour of the children. Thank you all for the wonderful weekend.

Gwibdaith i Sw Gaer/Summer trip to Chester Zoo

Sw Gaer


Top