Navigation
Home Page

Dosbarth Mrs Wellsbury

Croeso i ddosbarth Blwyddyn 4,5 a 6.

Welcome to Year 4,5 and 6 class.

 

Dosbarth Bl4,5,6

Amserlen Blwyddyn 4,5 ,6 Year 4,5,6 timetable

18/9/15-Cawsom hwyl yn cymryd rhan mewn gweithdy drymio gyda Carol Thomas. Mwynhaodd pawb arbrofi gyda rhythmau gwahanol.

We had great fun taking part in a drumming workshop with Carol Thomas. Everybody enjoyed experimenting with different rhythms.

Gweithdy Drymio/Drumming workshop

Twrnament Peldroed yr Urdd 21/10/15

Gwyl Fwyd Conwy 22/10/15 Conwy Food Festival

Cafodd y dosbarth hwyl yn yr wyl fwyd yn dilyn gweithgareddau amrywiol yn ymwneud â bwyd - creu offerynnau cerdd allan o ffrwythau a llysiau, gweithdy BOBs a coginio yn  oes y Tuduriaid.

The class had fun in the Conwy Food Festival following numerous activities around the food theme- creating musical instruments out of fruit and vegetables, BOBs workshop, and cooking in the Tudor age.

Diwrnod Pobble Day

Cawsom ddiwrnod o ysgrifennu'n greadigol dydd Mawrth gyda Caroline Davey o Pobble. Mae'r digyblion i gyd wedi creu storiau creadigol ardderchog sy'n werth eu darllen ar gwefan Pobble

Pobble.com

We had a day of creative writing on Tuesday with Caroline Davey from Pobble. All the pupils have created excellent stories that are worth reading on Pobble website. Pobble.com

Diwrnod Pobble Day 10/11/15

Arddangosfa Pabis Coch 11/11/15 Poppies exhibition

Braf oedd mynd i weld gwaith hyfryd y disgyblion yn rhan o'r arddangosfa pabis coch yng Nghastell Conwy pnawn Mercher. Mae nhw'n werth eu gweld. Bydd yr arddangosfa yno tan 21ain o Dachwedd. Gwelir mwy o luniau yn y galeri.

It was great to see the pupils wonderful work as part of the poppies exhibition at Conwy Castle on Wednesday afternoon. They are worth the visit. The exhibition will be there until 21st of November. More photos in the gallery.

Pabis coch Red Poppies

Hetiau Nadolig/Christmas Hats 9/12/15

Roedd yn werth gweld eich hetiau Nadolig heddiw. Mae pob un wedi creu het ardderchog. Gwych!

It was wonderful to see all the hats today. Everybody had created a fantastic hat. Brilliant!

Ymweliad a Pentre Peryglon/Dangerpoint visit

Dysgodd y plant nifer o ffeithiau pwysig am ddiogelwch yn y cartref a'r gymuned yn ystod ein ymweliad diweddar a'r ganolfan.

The children learnt a lot of important facts about safety in the home and the community during our recent visit.

 

Pentre Peryglon/Dangerpoint

Ymwelodd PC Meirion a'r ysgol yn ddiweddar i drafod y thema ymddygiad.

PC Meirion visited school recently to discuss the topic behaviour.

 

Tymor y Gwanwyn 2016

Spring Term 2016

 

Trosolwg Tymor y Gwanwyn /Spring term overview

 

Ymweld a'r stafell ffitrwydd lleol

A visit to the local gym

​Ymwelodd y dosbarth a'r stafell ffitrwydd lleol i gyfweld Chris Law y perchennog am sut yw'r ffordd orau i gadw'n heini. Cawsant dro ar rai o'r offer hefyd yn ystod y prynhawn. Diolch Chris am ateb y cwestiynau mor dda.

The class visited the local gym to interview Chris Law the owner about how to keep fit. They also had a go on some of the equipment during the afternoon. Thank you Chris for answering our questions so well. 

 

Daeth Cwmni Dawns i mewn ar 24ain o Chwefror i gynnal gweithdy dawns gyda Cyfnod Allweddol 2. Gweithiodd y disgyblion yn hynod o dda yn ystod y sesiwn gan greu dawnsfeydd eu hunain ar ddiwedd y sesiwn.

A Dance company came in on 24th February to hold a Dance Workshop with Key Stage 2. The pupils worked extremely well during the session and created their own dances.

IMG_0169.m4v

Still image for this video

Gweithdy Dawns

Still image for this video

Ensemble Offerynnol 3ydd yn yr Eisteddfod Sir- Llongyfarchiadau!

 

Ensemble Offerynnol Maw16.mp4

Still image for this video

Gwleidyddiaeth/Politics

Ar fore Mercher 23ain o Fawrth daeth criw o chweched dosbarth Ysgol y Creuddyn i gynnal sesiwn ar Wleidyddiaeth gyda Blwyddyn 4,5,6.

On Wednesday 23rd of March a group of sixth form students from Ysgol y Creuddyn came to hold a Politics session with year 4,5,6.

 

Sioe Roald Dahl

Aeth y dosbarth i Lyfrgell Abergele ar fore Iau 24ain o Fawrth i wylio'r sioe Roald Dahl.

The class went to Abergele Library on Thursday 24th of March to watch a Roald Dahl show.

Tymor yr Haf 2016

Summer term 2016

Cywion Lewys, Martha a Sam yn ymweld a'r ysgol

Lewis, Martha and Sam's chicks visiting school.

Diolch i Mrs Price am ddod a'r cywion i mewn i'r ysgol heddiw i'r dosbarth fedru eu gweld. Roedd y plant wrth eu bodd.

The pupils were thrilled to see the chicks today. Thank you Mrs Price.

 

Nant Bwlch yr Haearn Mehefin 2016

Treuliodd 7 o ddisgyblion y dosbarth amser fendigedig yn Nant Bwlch yr Haearn dros y penwythnos. Maent wedi cael llawer o hwyl yn ceisio amryw o brofiadau newydd. 

 

7 pupils from the class spent the weekend at Nant Bwlch yr Haearn. They had lots of fun trying out new experiences. 

 

Rydym wedi plannu planhigion tomatos yr wythnos yma yn y polytunnel newydd.

We have planted tomato plants this week in the new polytunnel.

Plannu Planhigion

Ymweliad gan P.C. Meirion/A visit by P.C. Merion

Daeth P.C.Meirion i'r dosbarth ar y 29/6/16 i roi cyflwyniad i'r disgyblion ar ddiogelwch ar y rhyngrwyd.

P.C.Meirion came to the class on 29/6/16 to present a talk about safety on the internet.

 


Top