Navigation
Home Page

Dosbarth Mrs Evans

Croeso i Flwyddyn 2 a 3

Welcome to Year 2 and 3

 

Athrawes  - Mrs S Evans

Cefnogwyd gan - Mrs B Fletcher

Tymor yr Haf / Summer Term

Gwybodaeth Thema / Theme Information

Tymor y Gwanwyn / Spring Term

Gwybodaeth Thema / Theme Information

Rydym wedi bod yn dysgu am yr organau pwysig y tu mewn i'n cyrff.

Rydym wedi cael llawer o hwyl yn rhoi'r organau yn y manau cywir.

 

We have been learning all about the important organs inside our bodies.

We have had lots of fun putting the organs in the correct places.

Cael hwyl yn dysgu am y broses o fwyd yn teithio drwy ein cyrff:

Y System Dreulio

Having fun learning all about how food travels through our bodies:

The Digestive System

 

Cawsom hwyl yn ysgrifennu, gwneud, cnitho a bwyta crempogau ym Mlwyddyn 2.

We had fun writing, making, flipping and eating pancakes in Year 2.

Tymor yr Hydref  / Autumn Term

Amserlenni Blwyddyn 2 a 3 / Year 2 and 3 Timetables

Gwybodaeth Thema / Theme Information

Cawsom ddiwrnod bendigedig yn ymwled â Melin Llynnon â'r Tai Crwn yn Llanddeusant, Sir Fôn. Dysgom lawer am y Rhyfelwyr Celtiaid â'r Felin Blawd.

We had a fantastic day visiting Llynnon Mill and the Roundhouses in Llanddeusant, Anglesey.

We learnt all about the Celtic Warriors and the Flour Mill. 

Cafodd Mrs Evans a Blwyddyn 2 hwyl yn canu a dawnsio yn y Jambori,

diolch i Mr Martyn Geraint unwaith eto eleni!!

Mrs Evans and Year 2 had great fun singing and dancing at the Jambori,

thank you once again this year to Mr Martyn Geraint!!

Dyma'r dosbarth yn gweithio'n galed iawn i wneud tarianau Celtaidd.

Here we are in class working very hard to make Celtic shields.

Roedd y pabis coch werth eu gweld yng Nghastell Conwy.

Roedd gwaith caled y plant yn amlwg.

Cofiwn am y milwyr dewr a fu'n ymladd ar ein rhan.

 

The red poppies were worth seeing in Conwy Castle.

All the children's hard work was clear to see.

We remember all the brave soldiers that fought on our behalf.

 

Prysur, prysur yn ysgrifennu a pherfformio ein dramau Celtaidd.

Busy, busy writing and performing our Celtic plays.

Ein ymweliad cyffrous i Dangerpoint 09.12.15

Our exciting visit to Dangerpoint 09.12.15


Top