Navigation
Home Page

Blwyddyn 5 a 6 Dosbarth Elwy

Croeso i Ddosbarth Elwy!

 

Tymor Yr Hydref

 

Ein Thema - Y Peiriant Amser

Our Theme - The Time Machine

 

Dyma ein syniadau ar gyfer y thema:

Here are our ideas for the theme:

 

 

Dysgu Hanes Owain Glyndŵr

Learning the history of Owain Glyndŵr

Sioe ‘Paid Meddwi Meddylia’

‘Don’t Drink Think’ Show

Ein harwydd i annog gyrwyr i ddilyn y terfyn cyflymder 20mya

Our sign to encourage drivers to follow the 20mph speed limit

Diolch i Ysgol Y Creuddyn am y cyflwyniad!

Thank you to Ysgol Y Creuddyn for the presentation

Ein taith i’r Amgueddfa Lechi yn Llanberis!

Our trip to the Slate Museum in Llanberis!

Gweithdy Digidol gan Technocamps!
Digital Workshop from Technocamps!

Twrnamaint Pêl-Droed Yr Urdd

The Urdd’s Football Tournament

 

Sioe gan ‘Mewn Cymeriad’ - Hanes Betty Campbell

A show by ‘In Character’ - The history of Betty Campbell

Trafod am yr hyn sy’n gwneud i ni deimlo’n dda ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd.

Talking about what makes us feel good on World Mental Health Day.

 

Gwasanaeth Diolchgarwch

Thanksgiving Service

Da iawn i bawb am wneud mor dda!

Well done to everyone for doing so well!

Sioe gan ‘Mewn Cymeriad’ - Hanes Mari Jones

A show by ‘In Character’ - The History of Mari Jones

Creu torch ar gyfer Dydd Y Cofio.

Creating a wreath for Remembrance Day.

Diwrnod Sanau Od - Dathlu fod pawb yn wahanol!

Odd Socks Day - Celebrating that we’re all different!

Diwrnod Plant Mewn Angen

Children in Need

Gwrando ar gerddoriaeth o gyfnod Yr Ail Ryfel Byd

Listening to music from the time of the Second World War

Taith i Amgueddfa Dyffryn Maes Glas - Profiad o fod mewn ysgol yn ystod Oes Fictoria

Trip to Greenfield Valley Heritage Park - Experiencing what it was like to be at school during the Victorian era

Pawb wedi bod yn brysur yn creu gemau bwrdd wedi selio ar ein nofel ddosbarth ‘Rhyfel Sam’!

We’ve been busy creating board games based on our class novel ‘Rhyfel Sam’!

Diwrnod Siwmper Nadolig!
Christmas Jumper Day!

Cinio Nadolig!

Christmas Lunch!

Sioe Nadolig 2023 - Fydd y Rhyfel drosodd cyn ‘Dolig?
Christmas Show 2023 - Will the War be over by Christmas?
 

Da iawn bawb am wneud mor wych!
Well done all for doing so well!

Gwylio Sioe Nadolig Ysgol Y Creuddyn - Matilda

Watching Ysgol Y Creuddyn’s Christmas show - Matilda

Groto Sion Corn yn y Cwrs Golff - Diolch am gael dod!

Santa’s Grotto at the Golf Club - Thank you!

Gwasanaeth Nadolig yn yr Eglwys

Christmas Service in the Church

Parti ‘Dolig!

Christmas Party!

Tymor Y Gwanwyn 

Spring Term

Thema: Ein Breuddwydion 

Theme: Our Dreams 

Dyma ein syniadau ar gyfer y thema:

Here are our ideas for the theme:

Trafod beth sy’n creu ysgol ddiogel fel rhan o’n gwersi KiVa

Discussing what creates a safe school environment as part of our KiVa lessons

Dysgu am hanes Santes Dwynwen!
Learning about the history of Santes Dwynwen!

Dathlu Dydd Miwsig Cymru yn Ysgol Y Creuddyn. Diolch am y disgo!

Celebrating Welsh Music Day at Ysgol Y Creuddyn. Thank you for the disco!

 

Creu dawns greadigol ar ein thema -

Ein Breuddwydion 

Creating a creative dance based on our theme - Our Dreams

Pawb yn mwynhau datrys problemau arian!

Solving money problems in our Maths sessions!

Sesiwn gwestiynau gyda Rhiannon Roberts!
Question and answer session with Rhiannon Roberts!

Creu murlun gyda Rhiannon Roberts!
Creating a mural with Rhiannon Roberts!

Cyngerdd Opera Cenedlaethol Cymru yn Venue Cymru!

A concert by The Welsh National Opera in Llandudno!

Ein breuddwydion ni!
Our dreams!

Cydweithio er mwyn creu busnes ar gyfer yr Her Bumpunt!
Working in groups to create a business idea for the Fiver Challenge!

Sesiwn blasu Jiwdo!
Judo taster session!


Top