Navigation
Home Page

Blwyddyn 3 a 4 Dosbarth Dulas

Athrawes - Mrs S Evans / Mrs G Davies

Cymhorthydd - Mrs B Hughes

 

Croeso i Flwyddyn 3 a 4

Welcome to Year 3 and 4

Ein thema yw - Y Peiriant Amser

Our theme is - The Time Machine

Syniadau ar gyfer y thema - Llais y Plant

Ideas for our theme - Children's voice

Ysgrifennu araith i fod yn gynrychiloydd ar y Cyngor Ysgol / Cyngor Eco

bum yn pleidleisio o fewn y dosbarth. Da iawn i chi gyd!

Having written a speech to be a representative on the School Council / Eco Council

we each voted in class. Well done everyone!

 

Sesiwn blas offerynnau - Gwasanaeth Cerdd Conwy

Taster session - Conwy Music Service 

Ymweliad i Amgueddfa Lechi Llanberis

Visit to Llanberis Slate Museum

 

Gwasanaeth Diolchgarwch 2023

Harvest Service 2023

Diolch i PC Dylan unwaith eto am ddod i gael sgwrs hefo ni - Bwlio

Thank you once again to PC Dylan for coming in to talk to us - Bullying

Sioe gan ‘Mewn Cymeriad’ - Hanes Mari Jones

A show by ‘In Character’ - The History of Mari Jones

Diwrnod y Cofio - Gwasanaeth gan y ficer Gareth.

Gwneud Pabi Coch o glai

Remembrance Day - Service by the Vicar Gareth.

Making a Poppy using Clay

Wythnos Gwrthfwlio 

Anti Bullying Week 

Taith i Amgueddfa Dyffryn Maes Glas - Ysgol Oes Fictoria

Trip to Greenfield Valley Heritage Park - Victorian School

Sioe Nadolig 2023 - Fydd y Rhyfel drosodd cyn ‘Dolig?
Christmas Show 2023 - Will the War be over by Christmas?

Groto Sion Corn yn y Cwrs Golff 

Santa’s Grotto at the Golf Club 

Bu Blwyddyn 3 a 4 yn creu gemau gyda’r pwyslais ar ddatblygu ein sgiliau ieithyddol a mathemategol.
Ar ôl eu cwblhau aethom at Blwyddyn 2. Cawsom lawer o hwyl yn egluro a chwarae'r 
gemau.

 

Year 3 and 4 created games with the emphasis being on developing our language and mathematical skills.
After completing them we went to Year 2. We had lots of fun explaining and playing our games.

Gwasanaeth Nadolig yn yr Eglwys

Christmas Service in the Church

Trafod  - Diogelwch ar-lein.

Seibrfwlio, Cyfrineiriau a lluniau.

Discussing -  Safety online.

Cyberbullying, Passwords and pictures


Top