Navigation
Home Page

Blwyddyn 3 a 4 Dosbarth Dulas

Athrawes - Mrs S Evans / Mrs G Davies

Cymhorthydd - Mrs B Hughes

 

Croeso i Flwyddyn 3 a 4

Welcome to Year 3 and 4

Ein thema yw - Y Peiriant Amser

Our theme is - The Time Machine

Syniadau ar gyfer y thema - Llais y Plant

Ideas for our theme - Children's voice

Ysgrifennu araith i fod yn gynrychiloydd ar y Cyngor Ysgol / Cyngor Eco

bum yn pleidleisio o fewn y dosbarth. Da iawn i chi gyd!

Having written a speech to be a representative on the School Council / Eco Council

we each voted in class. Well done everyone!

 

Sesiwn blas offerynnau - Gwasanaeth Cerdd Conwy

Taster session - Conwy Music Service 

Ymweliad i Amgueddfa Lechi Llanberis

Visit to Llanberis Slate Museum

 

Gwasanaeth Diolchgarwch 2023

Harvest Service 2023

Sioe gan ‘Mewn Cymeriad’ - Hanes Betty Campbell

A show by ‘In Character’ - The History of Betty Campbell

Diolch i PC Dylan unwaith eto am ddod i gael sgwrs hefo ni - Bwlio

Thank you once again to PC Dylan for coming in to talk to us - Bullying

Sioe gan ‘Mewn Cymeriad’ - Hanes Mari Jones

A show by ‘In Character’ - The History of Mari Jones

Dynlunio a chreu Peiriannau Amser

Designing and creating Time Machines

Diwrnod y Cofio - Gwasanaeth gan y ficer Gareth.

Gwneud Pabi Coch o glai

Remembrance Day - Service by the Vicar Gareth.

Making a Poppy using Clay

Wythnos Gwrthfwlio 

Anti Bullying Week 

Gweithgareddau Plant mewn Angen

Children in Need activities 

Taith i Amgueddfa Dyffryn Maes Glas - Ysgol Oes Fictoria

Trip to Greenfield Valley Heritage Park - Victorian School

Sioe Nadolig 2023 - Fydd y Rhyfel drosodd cyn ‘Dolig?
Christmas Show 2023 - Will the War be over by Christmas?

Groto Sion Corn yn y Cwrs Golff 

Santa’s Grotto at the Golf Club 

Cinio Dolig

Christmas Dinner

Cardiau Dolig

Christmas Cards

Parti Dolig 

Christmas Party

Ffarwelio gyda ffrindiau

Saying farewell to friends

Bu Blwyddyn 3 a 4 yn creu gemau gyda’r pwyslais ar ddatblygu ein sgiliau ieithyddol a mathemategol.
Ar ôl eu cwblhau aethom at Blwyddyn 2. Cawsom lawer o hwyl yn egluro a chwarae'r 
gemau.

 

Year 3 and 4 created games with the emphasis being on developing our language and mathematical skills.
After completing them we went to Year 2. We had lots of fun explaining and playing our games.

Gwasanaeth Nadolig yn yr Eglwys

Christmas Service in the Church

NSPCC Number Day

Diwrnod y Rhif NSPCC

Creu murlun gyda Rhiannon Roberts!

Creating a mural with Rhiannon Roberts!

 

Diwrnod y Llyfr

World Book Day

Trafod  - Diogelwch ar-lein.

Seibrfwlio, Cyfrineiriau a lluniau.

Discussing -  Safety online.

Cyberbullying, Passwords and pictures

Sul y Mamau Hapus

Happy Mothers Day

Sesiwn blasu Jiwdo

Judo taster session

Ein thema yw - Tir a Môr

Our theme is - Land and Sea

Syniadau ar gyfer y thema - Llais y Plant

Ideas for our theme - Children's voice

Sesiwn Criced

Cricket Session

Gweithgareddau Wythnos Dysgu Awyr Agored

Outdoor Learning Week activities

 

Helfau Onglau - Onglau Lem, Onglau Sgwâr ac Onglau Aflem 

Hunting for Angles - Acute Angles, Right Angles and Obtuse Angles

Darganfod Cynefinoedd a Meicrogynefinoedd
Finding Habitats and Microhabitats 

Sesiwn Rygbi

Rygby Session 

Ein ymweliad i RSPB

Our visit to RSPB

Ein her £5

Our £5 challenge 

Syndod hyfryd wrth dderbyn pecyn arbennig yn y dosbarth heddiw!
Llythyr ac anrhegion yr holl ffordd o Seland Newydd πŸ‡³πŸ‡ΏπŸ˜

 

What a lovely surprise to receive a special package in class today!
A letter and goodies all the way from New Zealand  πŸ‡³πŸ‡ΏπŸ˜

Diolch i’r Clwb Hwyl Hwyr am wasanaeth arbennig yn yr

Eglwys bore ma πŸ˜ƒ
Thank you to the Clwb Hwyl Hwyr for a special service in the

Church this morning πŸ˜€


Top