Navigation
Home Page

M/D/Bl1 a 2 Dosbarth Gele

Croeso i Ddosbarth Gele

Plant Meithrin, Derbyn, Blwyddyn 1 a 2

Ein thema yw - Y Peiriant Amser

Our theme is - The Time Machine

 Dyma syniadau’r plant - Llais y plant

Here are the children’s ideas - The children’s voice

Dysgu gwers bwysig - ‘Paid Cyffrwdd - Dweud!’

Learning an important lesson - ‘Don’t Touch - Tell!’

Gwneud papur wal newydd i'r dosbarth.

Making new wall paper for the class.

Ein trip i amgueddfa lechi Llanberis lle cawsom hanes y chwarel, dysgu am lechi a'r olwyn ddwr ac hefyd ymweld â phedwar hen dŷ o wahanol gyfnodau.

Our trip to the slate museum in Llanberis where we heard about the history of the quarry, learnt about slate, the water wheel and also visited four old houses from different periods.

Dylunio peiriant amser, pleidleisio am y gorau ac yna ei greu allan o focs anferthol.

We all designed a time machine, we then voted for our favourite and made it out of a giant box.

Chwarae a dosbarthu hen degannau.

Playing with and sorting old fashioned toys.

Golchi dillad ers talwm iawn yn ol.

Sbrubbing clothles like they used to a long time ago.

Creu cymeriadau allan o hen begiau doli.

Creating characters out of old 'dolly pegs.'

Dysgu am siapiau 2d.

Learning about 2d shapes.

Gwneud patrymau

Making patterns

 

Mynd ar daith yr Hydref

Our Autumn walk

Sgipio, hwps, hopsgots a marblis, fel oedd plant ysgol yn ei wneud ers talwm iawn yn ol.

Skipping, hoops, hopscotch, and playing marbles, just like the children used to do a long time ago.

Sioe gan ‘Mewn Cymeriad’ - Hanes Mari Jones

A show by ‘In Character’ - The History of Mari Jones

Hen luniau Ysgol Betws yn Rhos

Old pictures of Ysgol Betws yn Rhos

Creu pontydd marblis a chadw sgor wrth chwarae.

Building bridges for our marbles and keeping score during our game.

Creu abacws syml i wneud symiau.

Creating a simple abacus to help us with our sums.

Gweddiau diolchgarwch

Thanksgiving prayers

Creu 'thaumatrope' hen degan Oes Fictoria gan ddefnyddio sgiliau mesur.

Using our measuring skills to make a theumatrope, a toy from the Victorian Age.

Oes y Cerrig

The Stone Age

Peintio hefo brwshys Oes y Cerrig- plu, brigau, dail, a moch coed.
Painting with Stone Age brushes - feathers, sticks, leaves and pine cones.

Creu potiau hefo clai naturiol fel oedd pobl Oes y Cerrig yn ei wneud i ddal bwyd.

We made pots out of natural clay to make pots like the Stone Age people used to store food.

Dysgu sut i ddweud yr amser

Learning how to tell the time

Ysgrifennu hefo pluen ac inc fel y gwnaeth William Morgan pan gyfieithodd y Beibl i'r iaith Gymraeg amser maith yn ol.

Writing using a feather and some ink, just like William Morgan when he translated the Bible into the Welsh language a long long time ago.

Sul y Cofio - pwytho pabis coch

Rememberence Sunday - sewing red poppies

Deinosoriaid!

Dinosaurs!

Dosbarthu deinosoriaid mewn i ddeiagram fen a carol

Sorting dinosaurs into venn and carroll diagrams.

Dysgu am ffosiliau a hanes Mary Anning.

Learning about fossils and Mary Anning's history.

Creu ffosiliau ein hunain hefo toes halen.

We made our own fossils out of salt dough.

Trip i Barc Treftadaeth Dyffryn Maes Glas

Our trip to Greenfield Valley Heritage Park 

 

Arbrawf llosgfynydd!

Our volcano experiment!

Mesur pa mor dal oedd y deinosoriaid.

Measuring how tal the dinosaurs were.

Cawsom gymaint o hwyl hefo'r 'slingshot' deinosoriaid a mesur pa mor bell aeth un pawb.

We had such great fun with the dinosaur slingshots and measured how far they went.

Mae'r Nadolig wedi cyrraedd dosbarth Gele!

Christmas has arrived!

Gwneud cracer Nadolig fel rhai oes Fictoria.

We made crackers like they did in the Victorian era.

 

Addurn Nadolig naturiol. 

We made a Christmas decoration using natural materials.

Pawb yn barod i berfformio yn ein sioe Nadolig eleni.

Everyone is ready to perform in our Christmas play.

Thema tymor y gwanwyn - Ein Breuddwydion

Spring term theme - Our Dreams

Daliwr breuddwydion

Dream catchers

Plant yn brysur ar eu tasgau digidol

Children busy on their digital tasks

Dydd Santes Dwynwen Hapusheart

Happy Santes Dwynwen Dayheart

Diwrnod y rhif NSPCC

NSPCC number day

Ymlacio yng nghornel breuddwydion yn dosbarth

Relaxing in the class dream corner

Brrrrrrrrrr rhew!

Brrrrrrrrrr ice!

Defnyddio technegau'r arlunydd Rhiannon Roberts i greu lluniau ein breuddwydion

Using the techniques of the artist Rhiannon Roberts to create our own dream pictures


Top